Menu

Referat af bestyrelsesmøde 8. maj 2017

image
Peter Svendsen
04. juli 2017 kl. 08:28

 

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub.

Mandag den 8. maj 2017 kl. 19.00

Deltagere: Christian Bendsen, Mikael Pedersen og Peter Svendsen.

Afbud: Mette Amtoft Frandsen og Thomas Sørensen.

Referent: Peter.

 

0. Præmisser for bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmødet skal tage halvanden time. Bestyrelsen foretager en grundig behandling af de udvalgte punkter på dagsordenen, som tiden tillader. Ikke behandlede punkter tages op på senere bestyrelsesmøder eller behandles på anden vis.

1. Administrationsudvalget

Mikael orienterer. Udvalget er bemandet og der er indkaldt til et indledende udvalgsmøde. Udvalget består af: Mikael Pedersen, U14 Piger – Mads Olander Rasmussen, U9 Drenge – Mikkel Wendelboe Toft, U11 Drenge – Birgit Gyberg Rasmussen, U12 Drenge – Peter Svendsen. Udvalget arbejder ud fra et holdlederfokus. Holdledere skal have et begrundet indtryk af, at være med i en klub der fungerer. Udvalgets arbejde skal rydde op i de frustrationer, der er blandt holdlederne. Der skal udarbejdes en form for manual vedrørende holdledernes funktioner. Mikael og Peter vil holde et møde med Boldklubbens administrative medarbejdere, Mathias Brinkløv Sørensen og Karin Nielsen. Mødet skal dels lede frem til en større klarhed over arbejdsfordelingen mellem holdledere og Mathias; hvem gør hvad, hvornår og hvordan og dels omhandle det administrative arbejde set fra Mathias’ og Karins side og endelig skal mødet behandle arbejdsfordelingen mellem Mathias og Karin.

2. Fodboldudvalget

Christian nævner, at Fodboldudvalget er bemandet. Udvalget består af: Christian Bendsen, Seniorfodbold – Kim Rønn, U12 Drenge – Ole Hjortlund Svendsen, U13 Piger – Jørgen Rønning, Seniorfodbold – David Bresemann Jakobsen, Seniorfodbold.

Christian fortæller, at de enkelte spillere i Boldklubbens A-Trup, med virkning fra efteråret 2017, hver vil påtage sig et enkelt træningspas i Børne- eller Ungdomsfodbold. Ordningen vil fortsætte på halvårlig basis i fremtiden. Formålet er dels, at skabe større sammenhæng og sammenhold i Boldklubben, og dels, at højne de unges motivation samt kvaliteten i arbejdet med KFUMs børn og unge. Fodboldudvalget vil generelt arbejde med at bygge bro mellem Boldklubbens senior førstehold og klubbens øvrige hold. Fodboldudvalget vil fortsat fokusere på arbejdet med ”Den Røde Tråd” i KFUMs arbejde med udvikling af fodboldspillere.

Christian har talt med 15 af Boldklubbens trænere og overværet et tilsvarende antal træningspas. Der skal arbejdes med bevidsthed om aldersrelateret træning og med pædagogik tilgang til trænerfunktionen. Trænerne skal tilbydes DBUs træneruddannelse på C-niveau.

8. Målsætninger

Inden bestyrelsesmødet havde Peter udsendt en opgørelse over medlemsudviklingen og over opfyldelsen af målsætningerne vedrørende rækkemæssige indplaceringer. Boldklubben har udelukkende målsætninger om rækkemæssige indplaceringer fra og med U13. Indplaceringer af U12, og yngre, samt indplaceringer af Gammelmandshold, er derfor ikke inddraget. Fremstillingen

er opdelt i de syv grupper, som Boldklubbens aktive er inddelt i. Bestyrelsen gennemgår papiret og dermed udviklingen i - og graden af målopfyldelse.

Gruppe 1 (U6 – U7 – U8)

Der er halvt så mange drenge i gruppen, som der burde være i forhold til Boldklubbens langsigtede målsætning. Der er meget få piger i gruppen. For få år siden var der praktisk talt ingen medlemmer i gruppe 1. I det lys er der sket store fremskridt. Der er faste rutiner omkring træning og der er en stærkt stigende forældreopbakning. Medlemsudviklingen har siden seneste bestyrelsesmøde ligget fladt. Bestyrelsen overvejer om fremtidige rekrutteringsprojekter, blandt de yngste børn, i fremtiden skal indeholde initiativer, specifikt rettet mod piger. Måske skal der opbygges et selvstændigt miljø for piger.

Gruppe 2 (U9 – U10 – U11)

I denne gruppe er drenge og piger nogenlunde ligeligt repræsenteret. I forhold til Boldklubbens kvantitative målsætninger burde der være knap tre gange så mange drenge og godt tre gange så mange piger. Der er behov for en medlemsmæssig tilgang, således, at de enkelte årgange kan blive store nok til at kunne danne 11 mandshold, når børnene rykker op til U14 og dermed skal spille 11 mandsfodbold.

Gruppe 3 (U12 – U13 – U14)

Denne gruppe består af 31 drenge og 32 piger. Det er Boldklubbens langsigtede målsætning, at der skal være tre gange så mange medlemmer af hvert køn i denne gruppe. Boldklubben har ingen hold i U13 og U14 Drenge. Boldklubbens U13 og U14 Piger er begge placeret i række 1.

Gruppe 4 (U15 – U16 – U17)

I denne gruppe er der flere piger end drenge. Og det er målsætningen, at der arbejdes frem mod fire gange så mange drenge og tre gange så mange piger i denne gruppe. Der en ingen drengehold i U15 og U17. U16 Drenge er placeret i Mesterrækken, hvilket svarer til Boldklubbens langsigtede målsætning. På pigesiden er U15 og U16 organiseret som én turnering. U16 Piger spiller i række 1. Der er ikke et hold i U17 Piger. Aktuelt kan gruppen forvente en vis medlemsmæssig tilbagegang, da en del medlemmer er ”på vej” på efterskole.

Gruppe 5 (U18 – U19 – Seniorfodbold)

Der er for få spillere i de ældste årgange af Ungdomsfodbold. Dette er helt udtalt, hvad angår piger. U18 og U19 Drenge er organiseret i én turnering. U19 Drenge spiller i Mesterrækken, og lever dermed op til den langsigtede målsætning. Boldklubben mangler hold for U18 og U19 Piger. På seniorsiden spiller førsteholdet, herrer i Københavnsserien, hvor den langsigtede målsætning er Danmarksserien. Damesenior spiller også i Københavnsserien. Hos damerne er den langsigtede målsætning at spille i Kvindeserie Øst.

Gruppe 6 (Gammelmandsfodbold)

Denne gruppe har den højeste målopfyldelse, hvad angår antal medlemmer. Der er 83 mandlige medlemmer af Gammelmandsfodbold. Dette svarer til 60 procents målopfyldelse, hvad angår medlemsantal. Boldklubben har ingen målsætning om Gammelmandsfodbold for damer.

Gruppe 7 (Alternative)

Boldklubben har en gruppe ved navn KFUM Outdoor Training for kvinder. Gruppen har 17 medlemmer. De alternative fodboldformer er et fremtidigt indsatsområde for Boldklubben. Der skal

eksempelvis oprettes hold for Fodbold Fitness. Man kan også forestille sig samarbejde med sundhedssektoren samt dannelse af hold for personer med særlige forudsætninger. Det er det langsigtede mål, at gruppen bygges op til 100 mandlige medlemmer og 100 kvindelige medlemmer.

10. Meddelelser

Peter informerer om, at en stor del af den fremtidige information og kommunikation vil foregår via Dropbox. I de kommende måneder vil Boldklubbens mange ledere blive inviteret til KFUMs Dropbox. Der vil blive lagt kontaktinformationer over ledere og trænere i Dropboxen. Det vil endvidere være muligt at finde træningsoversigter, kampoversigter, manualer mv. i Dropboxen.

Næste bestyrelsesmøde.

Onsdag den 28. juni 2017

 

Sager tll opfølgning

Sag

Indledt

Afsluttes

Ansvarlig

Sommerlejr for Børnefodbold og Ungdomsfodbold 2017

August

2016

Juni

2017

Aktivitetsudvalget

Kurser til C – Licens

Hellebjerg – Emdrup

December

2016

Juni

2017

Fodboldudvalget

Sponsorudvalget

December

2016

Juni

2017

Thomas

KFUM dag

Maj

2016

Juni

2017

Aktivitetsudvalget