Menu

Klubbens vedtægter

Vedtægter for KFUMs Boldklub

§ 1 Navn og hjemsted
KFUMs Boldklub, der er stiftet 4. juni 1899, er en selvstændig idrætsafdeling inden for Kristelig Forening for Unge Mænd i København (KFUM Centralforeningen).

§ 2 Formål
Klubbens formål er at fremme interessen for fodbold blandt Storkøbenhavns ungdom.

§ 3 Medlemmer
Stk. 1) Som medlemmer optages mænd og kvinder i følgende medlemsgrupper:

Aktive op til 13 år (Børnefodbold) 

Aktive op til 19 år (Ungdomsfodbold) 

Aktive op til 33 år (Seniorfodbold) 

Aktive der er fyldt 33 år (Gammelmandsfodbold)  

Forældre/værger til aktive medlemmer op til 19 år

Passive 

Stk. 2) Spørgsmålet om aktive medlemmers medlemskab i KFUM Centralforeningen er ordnet ved overenskomst med denne.

§ 4 Indmeldelse
Stk. 1) Indmeldelse sker på KFUMs Boldklubs hjemmeside.
Stk. 2) I forbindelse med indmeldelse foretages betaling for medlemmets første måned samt tilmelding til fremtidige betalinger gennem træk på medlemmets betalingskort.  Indmeldelsen har gyldighed fra tidspunktet, hvor første kontingentbetaling er registreret indgået på Boldklubbens konto og er bindende for den aktuelle betalingsperiode.

§ 5 Udmeldelse
Stk. 1) Udmeldelse sker på KFUMs Boldklubs hjemmeside.

§ 6 Kontingent
Stk. 1) For medlemskab af klubben betales kontingent. 

Kontingent pr. 1. januar 2024 – Kontingent pr. måned  

Medlemsgruppe

Kroner 

Aktive op til 13 år 

198

Aktive op til 19 år 

216

Aktive op til 33 år 

254

Aktive der er fyldt 33 år  

169

Forældre/værge

77

Passive

43

 

Indmeldelsesgebyr

63

Stk. 2) Bestyrelsen regulerer årligt kontingentsatser og gebyrer. Reguleringen følger Finansministeriets opgørelse over det foregående års lønudvikling.  
Stk. 3) Kontingentet betales månedsvist forud. Kontingentet trækkes på medlemmets betalingskort den sidste bankdag i hver måned. Ved indmeldelse betales – uanset tidspunkt – for hele den indeværende måned.
Stk. 4) Medlemmer af KFUM Centralforeningens øvrige klubber fritages for betaling af kontingent til Centralforeningen.
Stk. 5) Bestyrelsen er berettiget til, efter skriftlig anmodning og når særlige omstændigheder taler derfor, at meddele hel eller delvis kontingentfrihed. Dog højst for et år ad gangen.
Stk. 6) Såfremt betaling af kontingent ikke er registreret indgået på Boldklubbens konto rettidigt anses medlemmet for udmeldt af Boldklubben. 

§ 7 Udelukkelse og karantæne
Stk. 1) Et medlem, der ikke følger givne regler, eller hvis adfærd i klubben eller som repræsentant for denne skønnes uacceptabel, kan af bestyrelsen udelukkes.
Stk. 2) Et medlem, som udelukkes, har ret til at få sin sag behandlet og endeligt afgjort på klubbens førstkommende generalforsamling.
Stk. 3) Har et medlem på grov måde tilsidesat sine medlemsforpligtelser, uden at det giver anledning til udelukkelse, kan bestyrelsen idømme det pågældende medlem karantæne i indtil tre måneder.

§ 8 Bestyrelsen

Stk. 1) Boldklubbens ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, administrativ leder, fodboldleder og aktivitetsleder.
Stk. 2) Bestyrelsesmøder er åbne for afdelingens medlemmer. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde vedtage at lukke bestyrelsesmøder eller dele af disse.
Stk. 3) Afdelingsbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 9 Tegningsregler
Stk. 1) Boldklubben forpligtes ved underskrift af formanden og næstformanden i forening. Ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom kræves dog en generalforsamlingsbeslutning.
Stk. 2) Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 10 Ordinær generalforsamling
Stk. 1) Ordinær generalforsamling holdes hvert år i marts måned.
Stk. 2) Indvarsling til generalforsamling med angivelse af dagsorden og de bestyrelsesposter, der skal besættes, sker ved opslag på et for alle medlemmer tilgængeligt sted i klubhuset og/eller meddeles på klubbens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 3) Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer kan stilles af bestyrelsen og ethvert stemmeberettiget medlem.
Stk. 4) Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
a. Valg af dirigent.
b. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.
c. Behandling af revideret regnskab for det foregående regnskabsår.
d. Behandling af indkomne forslag.
e. Valg af bestyrelse. I ulige år er formand og aktivitetsleder på valg. I lige år er næstformand, administrativ leder og fodboldleder på valg.
f. Eventuelt.
Stk. 5) Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, må enten være stillet af bestyrelsen eller af et stemmeberettiget medlem og være bestyrelsen i hænde senest otte dage inden generalforsamlingen og skal, såfremt det ikke har været anført i den udsendte dagsorden, meddeles ved opslag i klubbens lokaler senest fem dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1) Ekstraordinære generalforsamling holdes, når bestyrelsen beslutter det, eller senest tre uger efter at mindst 25 stemmeberettigede medlemmer over for bestyrelsen skriftligt fremsætter begæring herom med forslag til dagsorden.
Stk. 2) Indvarsling med angivelse af dagsorden skal ske med mindst otte dages varsel. For så vidt indvarslingen af den ekstraordinære generalforsamling ikke kan nå at blive meddelt i klubbladet, kan indvarslingen ske via opslag i klubbens lokaler.

§ 12 Adgang - stemmeret - valgbarhed
Stk. 1) Adgang til klubbens generalforsamlinger har alle medlemmer af klubben.
Stk. 2) Stemmeret på generalforsamlinger har alle aktive medlemmer, som er fyldt 17 år eller som har medlemskab som forældre/værger, jf. § 3, stk. 1. Det er endvidere en forudsætning for stemmeret, at medlemmerne har været medlem uafbrudt i mindst 6 måneder umiddelbart forud for generalforsamlingen og ikke er i kontingentrestance. Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

§ 13 Beslutningsdygtighed og afstemningsregler
Stk. 1) En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Stk. 2) Afstemninger skal, hvis blot et stemmeberettiget medlem ønsker det, foretages skriftligt.
Stk. 3) Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog §§ 17 og 19.
Stk. 4) I tilfælde af stemmelighed ved valg til bestyrelsen foretages omvalg mellem de pågældende. Opnås der derved ingen afgørelse, foretages lodtrækning.

§ 14 Supplering
Afgår et bestyrelsesmedlem i perioden mellem to generalforsamlinger, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

§ 15 Lønnede ledere
Bestyrelsen antager og afskediger lønnede ledere og medarbejdere.

§ 16 Regnskab og revision
Stk. 1) Klubbens regnskabsår er kalenderåret (1. januar - 31. december).
Stk. 2) Over klubbens indtægter, udgifter, aktiver og passiver føres et regnskab efter almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.
Stk. 3) Årsregnskabet, der revideres af den af KFUM Centralforeningens hovedbestyrelse udpegede revisor, skal være forelagt bestyrelsen i revideret stand senest 1. marts til underskrift.

§ 17 Vedtægtsændringer
Ændringer i disse vedtægter kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer på den pågældende generalforsamling og efterfølgende godkendelse i KFUM Centralforenings hovedbestyrelse.

§ 18 Klubemblemer og -nåle
Klubbens emblem, spillernåle og æresnåle uddeles af bestyrelsen efter regler fastsat af denne.

§ 19 Opløsning
Stk. 1) Forslag om opløsning af klubben skal angives på dagsordenen på en generalforsamling som et særligt punkt og er vedtaget, når mindst 3/4 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor - og KFUM Centralforeningens hovedbestyrelse efterfølgende godkender beslutningen.
Stk. 2) I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens ejendele KFUM Centralforeningen.

Luk