Menu

Klubbens politik for formueforvaltning

Politik for formueforvaltning og sammenhæng mellem formuens afkast og Boldklubbens drift

1. Formuesammensætning: Aktier – Obligationer

Der skelnes mellem aktier (inklusive Bull certifikat) og obligationer (inklusive likvide midler).

Fordelingen mellem aktier og obligationer fastsættes med udgangspunkt i renteniveauet og i inflationsniveauet. Hvis renten er høj sammenholdt med inflationen, vægtes obligationer højt. Hvis renten er lav sammenholdt med inflationen, vægtes obligationer lavt. Renten måles ved renten på et 10årigt dansk statsgældsbevis. Inflationen måles ved stigningen i Forbrugerprisindekset. Formuesammensætningen bestemmes ud fra forskellen mellem renten og inflationen. Jo større positiv forskel, des mere skal obligationer veje i formuesammensætningen.

Formuesammensætning: Aktier – Obligationer

Rente minus inflation

(-∞) - (-2)

(-2) - (0)

0 - 2

2 - 4

4 - 6

6 - 8

8 - 10

10 - 12

12 - ∞

Aktier

95

90

85

80

60

30

15

10

5

Obligationer

5

10

15

20

40

70

85

90

95

I alt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2. Risikospredning – Aktier

Aktiebeholdningen skal bestå af mellem 15 og 25 forskellige aktier. De enkelte aktier må højst udgøre 15 procent af den samlede formue. 

3. Gevinsthjemtagning - Aktier

Hvis aktiernes værdi stiger, så aktiernes samlede værdi overstiger den aktieandel, der fremgår af reglerne for ”Formuesammensætning” (se ovenstående skema), sælges aktier og der opkøbes obligationer, således at formuesammensætningen genetableres.

4. Opkøb - Aktier

Hvis aktiernes værdi falder, så aktiernes samlede værdi bliver mindre end den aktieandel, der fremgår af reglerne for ”Formuesammensætning” (se ovenstående skema), opkøbes aktier og sælges obligationer, således at formuesammensætningen genetableres.

5. Stop tab - Aktier

Hvis kursudviklingen på en aktie er mere end 10 procent dårligere end kursudviklingen i C25 indekset, sælges aktien.

6. Formuetilpasning

Formuens sammensætning reguleres, i henhold til ovenstående, én gang årligt. Tilpasningen skal foretages i perioden primo maj til ultimo juni.

7. Valg af aktier

Aktier vælges ud fra en vægtet vurdering af nøgletal vedrørende kursudvikling, profitabilitet, balance, pengestrøm, pris, udbytte samt specifikke forhold vedrørende de enkelte aktie/virksomhed.

8. Valg af obligationer – Samt likvide midler

Der vælges obligationer og likviditet med henblik på at opnå den bedst mulige langsigtede forrentning. (Eventuelt den mindst mulige negative forrentning). Ved forventning om rentestigning investeres i obligationer med kort løbetid. Hvis renteniveauet ligger tæt på det forventede afkast på aktier, investeres i obligationer med lang løbetid. Den samlede likviditet på Boldklubbens konti, skal ligge inden for den sikrede indlånsgrænse. Det vil sige 100.000 euro i 2021, cirka lig med 750.000 kr.

9. Sammenhæng mellem forrentning af kapital og Boldklubbens drift

Vi ønsker at overføre den del af den langsigtede forrentning, der overstiger inflationen. Den årlige overførsel er uafhængig af det enkelte års forrentning. De arvede formuer skal bevare deres købekraft på langt sigt. På den måde får de nuværende KFUM-medlemmer gavn af arven og det gør de kommende generationers KFUM-medlemmer også.

10. Regneeksempel på sammenhængen mellem forrentning og Boldklubbens drift

Formue                                                                                                  9.000.000 kr.

Afkast:          6,5 procent af formuen

Inflation:       1,5 procent

Årlig styrkelse af Boldklubbens drift 5 procent af 9.000.000 kr.:          450.000 kr.

 

Vedtaget af bestyrelsen for KFUMs Boldklub

Onsdag den 3. november 2021

Luk