Menu

Referat af bestyrelsesmøde

image Bestyrelsesmøde 6. december 2021
Peter Svendsen
19. december 2021 kl. 20:55

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub.

Mandag den 6. december 2021 kl. 17.30 

Deltagere: Abdinasir Ismail, Emil Lavard Munksgaard, Malte Vangsted Larsen og Peter Svendsen.

Specielt indbudte: Anja Søllner og Anastasia (Ana) Gro Michélsen.

Afbud: Asbjørn Wulff Helge (til workshop med trænere og ledere i Børne- og Ungdomsfodbold) og Thomas Sørensen (til Hovedbestyrelsesmøde i KFUM Centralforeningen).   

Referent: Peter.

0. Præmisser for bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmødet skal tage halvanden time. Bestyrelsen foretager en grundig behandling af de udvalgte punkter på dagsordenen, som tiden tillader. Ikke behandlede punkter tages op på senere bestyrelsesmøder eller behandles på anden vis.

1. Projekt om medlemsanalyse

A. Projektramme

Anja og Ana har arbejdet med et projekt i KFUM i en periode på fire uger. Projektet er blevet til i et samarbejde med DBU København, der er overordnet ansvarlige for det samlede forløb.

Som indledning til projektarbejdet har KFUM (Peter), Anja og Ana defineret et overordnet analyseønske. Overordnet set ønsker KFUM et dokumenteret overblik over KFUMs medlemmer, hvad angår medlemmernes motivation for at melde sig ind i KFUM, medlemmernes ønsker og forventninger til KFUM samt et dokumenteret overblik over årsagerne til at nogle medlemmer forlader KFUM. Anja og Ana har teoretisk baggrund og praktiske foreningserfaringer, der muliggør medlemsanalysen samt danner baggrund for KFUMs videre arbejde med kortlægning af medlemmernes forventninger mv.

B. KFUMs overordnede ønsker

KFUM ønsker en kraftig medlemsmæssig vækst. Derfor er det vigtigt for KFUM at kende medlemmernes motivation for at være i KFUM og det er vigtigt at kende årsagerne til at nogle medlemmer forlader klubben.

C. Metode - Anja og Ana præsenterer

Anja og Ana har talt med trænere, holdledere, spillere og forældre til fodboldspillere i KFUM. Ud over dette feltarbejde har Anja og Ana underbygget arbejdet med læsning af forskningsresultater der er udgivet af Center for Ungdomsforskning og af DBU. Anja og Ana har studeret de seneste fem års medlemsbevægelser i KFUM - indmeldelser og udmeldelser - i DBU’s kommunikationssystem, KlubOffice. Anja og Ana har arbejdet med et spørgeskemasystem, der er udbudt af Google Service. (Gratis program som klubber og andre kan anvende). 

D. KlubOffice - Indmeldelser - Udmeldelser

Anja og Ane har analyseret de seneste fem års medlemsbevægelser med henblik på at identificere generelle mønstre, hvad angår kriterier som bopæl, alder og køn. Det er ikke muligt at identificere generelle mønstre. Dog er det tydeligt, at såvel indmeldelser som specielt udmeldelser sker i ”klumper”, f.eks. karakteriseret ved at mange i den samme årgang og køn kommer til klubben eller forlader klubben i samlet flok. 

E. Feltarbejde i KFUM - Interview

Der er foretaget kvalitative, indledende undersøgelser med henblik på at finde årsager til indmeldelse i KFUM, motivation for at blive i KFUM samt finde forklaringer bag udmeldelser. Undersøgelserne er blandt andet foretaget for at kunne opstille de spørgeskemaer, der i fremtiden kan belyse problemstillingerne.

Blandt de positive motivationsfaktorer kan nævnes muligheder for at udvikle sig fodboldmæssigt samt socialt samvær. Der er blevet nævnt en række årsager til udmeldelser; flytning til en anden by eller anden idrætsgren, tidspres på grund af studier/skole, manglende udvikling, for få i ”min” årgang, hvilket kan være et problem da det bliver vanskeligt at finde træningskammerater på ”mit” niveau. Specifikt er det nævnt, at overgangen fra gruppe 1 (U6, U7 og U8) til gruppe 2 (U9, U10 og U11) kan være vanskelig. KFUM bruger mange betalte ressourcer i gruppe 1, mens gruppe 2 traditionelt, i højere grad, har været baseret på forældres frivillige arbejde.

Nogle hold fungerer i høj grad som selvstændige enheder. De er i høj grad ”sig selv”. De bruger ikke rigtig klubhuset (møder direkte på banen) eller klubben som sådan, og der er meget begrænset kommunikation med andre afdelinger/hold. De enkelte spillere kender deres medspillere, deres egne trænere og deres egne holdledere. Kulturen kan gøre KFUMs tilbud noget skrøbelig; hvis en holdleder holder op, kan holdets aktiviteter gå i opløsning. Det kan være en løsning at sprede gode initiativer i én afdeling til øvrige afdelinger. Aktiviteter kan eventuelt skrives ind i årshjul for de grupper, som KFUM er opbygget om.

F. Spørgeskemaer

Pilotstudierne i KFUM og papirer fra DBU og fra Center for ungdomsforskning, skal danne baggrund for KFUMs fremtidige spørgeskemaundersøgelser. Der skal være to skemaer; ét skema der belyser medlemmernes motivation for at tilvælge KFUM og ét skema der skal anvendes til at klarlægge medlemmernes årsager til udmeldelser. Ana og Anja er nået ret langt med udformningen af skemaerne og gennemgår strukturen i skemaerne.

G. Spørgeskema - Motivation - Tilvalg af KFUM

Spørgeskemaet besvares af medlemmer eller af forældre til medlemmer ved indmeldelse. Skemaet kan opfølgende anvendes til eksisterende medlemmer og eller deres forældre. Skemaet er bygget op om tre hovedoverskrifter; 1) Hvem svarer (alder, køn, medlem, forældre, bopæl mv.), 2) Hvorfor valgte du KFUM (Geografi, omtale, kammerater, holdleder mv.) og 3) Hvad er vigtigst for dig (fodboldmæssig udvikling, kammeratskab, sociale arrangementer mv.).

H. Spørgeskema - Udmeldelse - Fravalg af KFUM

Spørgeskemaet besvares i forbindelse med udmeldelse. Der skal ikke være for mange spørgsmål, da det kan forventes, at interessen for at bruge lang tid på besvarelsen vil være begrænset, når det drejer sig om medlemmer, der ikke længere vil være med i KFUM. Skemaet deles op i to hovedoverskrifter; 1) Forhold, der i hovedsagen knytter sig til den udmeldtes egne forhold (flytning til anden by, manglende tid, midlertidigt udmeldt (efterskole mv.), skader mv.) og 2) Forhold, der knytter sig specifikt til KFUM (flytter til anden klub (årsag), manglende fodboldmæssig udvikling, for store forventninger til forældre, ”de andre” forældre bidrager for lidt, for få i ”min” årgang, for få sociale aktiviteter, for dyrt, for højt niveau, for lavt niveau mv.)

I. Konkrete spørgeskemaer

Anja og Ana har udarbejdet ret færdiggjorte udkast til de konkrete spørgeskemaer og tager imod bestyrelsens input til tilføjelser mv. Anja og Ana eftersender de bearbejdede spørgeskemaer.

J. Medier til besvarelse og bearbejdning af spørgeskemaer

Bestyrelsen skal tage stilling til skemaernes endelige udformning samt den IT mæssige håndtering af skemaerne.  

K. Tak til Ana og Anja

Bestyrelsen er meget tilfreds med det udførte arbejde. Ana og Anja har på kun få uger sat sig grundigt ind i relevante problematikker i KFUM, har udarbejdet spørgeskemaer og har bud på IT-håndteringen. Arbejdet kan få stor positiv betydning for KFUMs arbejde med medlemsanalyser.

3. Målsætninger

Der har været en nettomedlemsnedgang siden seneste bestyrelsesmøde på 19 aktive medlemmer. Der har været en marginal fremgang blandt de yngste medlemmer. Denne fremgang er mere end opvejet af tilbagegang, hvad angår seniorspillere og gammelmandsspillere.

4. Administrationsudvalget

Bestyrelsen håber, at det trådløse netværk snart kommer til at fungere, så der kan blive opsat infoskærme.

6. Fodboldudvalget

A. Samarbejde med FCK

Der er indgået en samarbejdsaftale med FCK. FCK vil bidrage med observationer af træning, supervision af KFUM-trænere mv.

B. Mere servicering af førsteholdet

Fodboldudvalget har styrket rammerne omkring førsteholdet. Blandt andet skal der tilknyttes en fysioterapeut til holdet.

C. KFUM-hold taberdømt

KFUMs 4. senior er blevet taberdømt i en turneringskamp. Det skal undersøges om KFUM har haft mulighed for partsindlæg inden DBU Københavns afgørelse.

D. Søren Vesterbæk er kommet godt i gang i KFUM

Fodboldudvalget er meget tilfredse med at have fået tilknyttet Søren til KFUM. Søren har igangsat en del initiativer. Blandt andet har Søren sendt en ansøgning til DIF/DGI vedrørende etablering af en ny afdeling O (”O” for opstart). Afdelingen skal være for de helt små spillere, yngre en U6.

Næste møde:

Onsdag den 2. februar 2022

 Sager til opfølgning

Sag  

Indledt

Afsluttes

Ansvarlig

 

Træner-lederhygge

Maj 2021

Januar 2022

Aktivitets- og fodboldledere

 

Luk