Menu

Beretning for KFUMs Boldklub Generalforsamlingen tirsdag den 20. marts 2018

image
21. marts 2018 kl. 13:45

Beretning for KFUMs Boldklub

Generalforsamlingen tirsdag den 20. marts 2018

 

Indledning

Som bekendt fik Boldklubben ny struktur i forbindelse med generalforsamlingen sidste år. Vi vil indlede beretningen med at sige lidt om, hvordan det er gået med at indføre den nye struktur.

 

Boldklubbens nye struktur

I marts måned sidste år vedtog generalforsamlingen en ny struktur for Boldklubben. Antallet af bestyrelsesmedlemmer blev reduceret fra 11 medlemmer til 5 medlemmer. Og Boldklubben blev struktureret i tre grene. Én gren tager sig af administrative spørgsmål, én gren arbejder med det sportslige og endelig tager den sidste gren sig af aktiviteter som fodboldrejser og ture, kommunikation, sociale arrangementer med videre.

 

Ledelsen af Boldklubben er altså blevet delt op i en overordnet bestyrelse og tre udvalg, der tager sig af henholdsvis administration, sportslig ledelse og af øvrige aktiviteter. Under udvalgene har vi gruppeledere, som tager sig af ledelsen af en gruppe af afdelinger, og endelig har vi holdledere og trænere på afdelingsniveau. 

 

Vi var lidt nervøse for, om det ville være muligt at bemande alle de tre grene på de forskellige niveauer. Det er nu gået ret fint med at få besat de forskellige poster. Det arbejde, der tidligere blev udført af bestyrelsen, er nu delt mellem en bestyrelse og de tre udvalg under bestyrelsen. Bestyrelsesarbejdet er blevet mere overordnet og effektivt og alle de tre udvalg er kommet rigtig godt i gang med arbejdet.

 

KFUM ønsker en struktur hvor ”flere ledere gør mindre”. Vi er nået et godt stykke, men der er stadig behov for flere ledere nogle steder i organisationen. Der er også nogle ledere, der har påtaget sig flere poster. For eksempel i form af, at de både er udvalgsmedlemmer, gruppeledere og holdledere. I de kommende år vil vi arbejde frem mod at tiltrække og fastholde flere frivillige ledere.

 

Administrationsudvalget

Vi kan begynde med at sige lidt om, hvad vi har arbejdet med i administrationsdelen. Siden sidste generalforsamling har vi udarbejdet nye guider til holdledere i Ungdomsfodbold og i Børnefodbold. Her kan holdlederne læse om en masse praktiske forhold omkring deres hold. For eksempel kan man læse, hvordan man melder spillere ind, foretager kontingentopfølgning, tilmelder hold og om hvordan man flytter kampe. Der er også blevet arbejdet med et nyt kommunikationsmedie i form af Dropbox. Idéen er, at vi ønsker et medie, hvor KFUMs ledere kan søge oplysninger, og hvor lederne selv kan indskrive data fra deres egne områder. Lederne kan selv uploade referater, ændre kontaktoplysninger på trænere og ledere osv. Det skal også nævnes, at administrationsdelen i KFUM arbejder sammen med Fodboldudvalget og Aktivitetsudvalget om at få udarbejdet årshjul for Boldklubbens forskellige aktiviteter. Endelig kan vi nævne, at Administrationsudvalget har fået opstillet en oversigt over dommere, der er villige til at dømme nogle af de kampe, som ikke er dommersat fra DBU Københavns side. Administrationsudvalget har i høj grad været bemandet med personer, der samtidig er både holdledere og gruppeledere. Dette mønster er også udtalt i de øvrige udvalg. Vi må rette op på dette i de kommende år. Princippet er, at ”flere skal gøre mindre”. Derfor skal der være færre dobbeltposter i de kommende år.     

 

Fodboldudvalget

Fodboldudvalget har også haft et aktivt år. Man kan sige, at Boldklubben har fået en form for bestyrelse, der koncentrerer sig om det rent fodboldfaglige. Udviklingen af det fodboldfaglige tager udgangspunkt i ”Den Røde Tråd”, som beskriver KFUMs overordnede fodboldprincipper. Udvalget arbejder blandt andet med, hvordan man, på én gang, udvikler breddespiller og de mere dygtige og ambitiøse spillere. Udvalget beskæftiger sig endvidere med aldersrelateret træning og koordinering mellem de enkelte afdelinger. Udvalget tager sig også af trænerkurser og arbejder med forventninger til trænere samt gensidige forventningsafstemninger mellem trænere og ledelse.

Fodboldudvalget har været medarrangør af en træner-/lederdag med et fagligt oplæg af KFUMs cheftræner. I den kommende tid vil fodboldudvalget organisere gæstetræningspas, hvor de bedste spillere i Seniorfodbold står for træningspas i Børnefodbold og i Ungdomsfodbold. Udvalget ønsker i øvrigt at fremme en KFUM kultur, hvor flere medlemmer, og andre interesserede, bliver tilskuere til kampe med KFUMs to førstehold.    

 

Aktivitetsudvalget

Hvis vi skal sige lidt om Aktivitetsudvalget, kan vi indlede med at fremhæve, at også dette udvalg er kommet godt fra start. Vi kan ikke nævne alle opgaver, men udvalget er blandt andet ansvarlig for afviklinger af Boldklubbens fodboldrejser og fodboldture. Og det går fint på disse områder. Vi har hvert år hold, der tager på fodboldrejse. I foråret 2017 var de daværende U16 Drenge og U16 Piger på tur til Prag. Og i dette forår skal de nuværende U16 Piger på fodboldtur til Barcelona. Det er også ved at være en tradition, at KFUM deltager i forårets, Lions Cup i Kalundborg. Til maj, i år, tager ni hold, svarende til over 100 aktive spillere, til det årlige Pinsestævne i Kalundborg. De hold, der først har været med et år, vender tilbage år efter år. I 2018 skal samtlige KFUMs pigehold med på turen.

Hvert år tager fire til fem afdelinger på weekendtur til Jægerspris. Så alt i alt er Boldklubbens politik vedrørende tilbud om fodboldrejser og fodboldture tæt på at blive opfyldt. Vi mangler dog at få genetableret Sommerlejrene for Børnefodbold og for Ungdomsfodbold. Vores frivillighedskonsulent arbejder på sagen. 

Boldklubbens tilbud om rejser og ture støttes af Vennerne og af Sponsor 500 ordningen. Tak til Vennerne for stor og stigende støtte gennem årene. Også tak til vores Sponsor 500 støtter.

Ud over rejser arbejder aktivitetsdelen blandt andet med træner-/lederfester og med KFUM dage af forskellig art. Den næste KFUM dag bliver søndag den 6. maj, hvor vi forsøger at holde dagen fri for øvrige kampe, så vi kan få fuld aktivitet med vores egne hold i KFUM.

Aktivitetsudvalget har i øvrigt støttet forskellige afdelinger i forbindelse med afholdelse af forældremøder. Specielt har udvalget støttet Boldklubbens rekruttering af de mindste børn og deres forældre. 

Udvalget arbejder også aktivt med kommunikation. Hjemmesiden ligger i udvalgets regi og for få uger siden er der oprettet en officiel KFUM side på Facebook. KFUMs Facebook side har allerede 136 medlemmer. En del af Boldklubbens afdelingen har også deres egen Facebook gruppe. Det skal de blive ved med. Men KFUMs medlemmer kan nu supplere deres egen afdelings Facebook side med nyt gennem KFUMs officielle side.  Facebook har den fordel, at det er et hurtigt medie og har også den fordel, at medlemmerne kan kommunikere direkte på siden. DBU har gennem længere tid arbejdet med det modul, der skal gøre det muligt, at klubberne kan udsende nyhedsbreve til medlemmerne. Modulet skulle nu fungere. Aktivitetsudvalget arbejder med, hvordan KFUM skal bruge den nye mulighed.

Udvalget følger også op vedrørende afholdelse af Pigeraketter og afholdelse af DBUs Fodboldskoler i KFUM.

Aktivitetsudvalget arbejder løbende med at systematisere arbejdet i form af opstilling af årshjul med angivelse af opgaver, opgavefordeling og terminer for opgavernes udførsel. I lighed med de øvrige udvalg, søger aktivitetsudvalget gruppeledere og afdelingsledere, der ikke samtidig er medlemmer af selve aktivitetsudvalget.   

 

Uddybning af arbejdet i udvalgene

Det var lidt om arbejdet i de tre udvalg. Hvis generalforsamlingen vil have uddybninger, vil det være muligt at spørge udvalgsformændene efter beretningen.

 

Projekt vedrørende ledelse af frivillige

Lige efter generalforsamlingen i 2017 søgte vi økonomisk støtte til et projekt vedrørende arbejdet med at tiltrække og fastholde frivillige ledere. Vi søgte Københavns Kommune og DBU København om projektstøtte for en toårig periode. Vi fik positive svar og fik bevilget 171.540 kr. fra kommunen og 50.000 kr. fra DBU-K. Vi skal altså bruge godt 100.000 kr. kr. pr. år til projektet.

 

I forbindelse med projektet har KFUMs ledere deltaget i to kursusaftener vedrørende ledelse af frivillige. Og vi har indkøbt lidt litteratur vedrørende ledelse af frivillige. Projektet har også givet mulighed for at tilknytte tre frivillighedskonsulenter til at understøtte vores arbejde med at tiltrække og motivere frivillige ledere.

 

De tre konsulenter er tilknyttet hver sin gren af Boldklubbens tre organisatoriske grene. Der er altså én konsulent, der arbejder med frivillige i forbindelse med administration, én der arbejder med det sportslige og én der arbejder med frivillige i forbindelse med aktiviteter som sommerlejre, sociale trænersamlinger mv.

 

To af konsulenterne arbejder som lærer på lokale folkeskoler, mens den tredje konsulent er ansat i Boldklubben Vestia, hvor han arbejder med administration.

 

Skolesamarbejde

Gennem de seneste år er det gået i den helt rigtige retning, hvad angår samarbejdet med de lokale folkeskoler. Vi samarbejder naturligvis gerne med alle skoler, men vi arbejder særligt aktivt med at opbygge samarbejdsrelationer med Holbergskolen, Dyssegårdsskolen og med Munkegårdsskolen. Alle tre skoler har haft elever til fodboldoplevelser i KFUM. Blandt andet i forbindelse med afholdelse af DBUs, Pigeraketten. Vi har opnået en god kontakt til lederen af Holbergskolen og vi har gode kontakter til lærere og pædagoger på de tre nævnte skoler. Det vil i øvrigt styrke kontakterne, at vi har fået tilknyttet konsulenter fra de lokale skoler. Vi mener, at et øget samarbejde med skolerne vil få flere børn til at spille bold i KFUM. Vi ønsker generelt flere børn i KFUM. Det er gået meget fremad, hvad angår tiltrækningen af de mindste drenge. Det vil sige drenge i U6, U7, U8 og U9. Vi har indtil videre ikke opnået lige så stor succes, hvad angår medlemsmæssig fremgang blandt de mindste piger. Så i de kommende år, vil vi bruge ekstra mange kræfter på at opbygge fodboldmiljøer, der er attraktive for de mindste piger og pigernes forældre.   

 

Projekt vedrørende gruppe 1: U6, U7 og U8

Medlemsfremgangen blandt de mindste børn er ikke kommet af sig selv. I perioden fra september 2015 til august 2016 afviklede vi et rekrutteringsprojekt for 5- til 7årige fodboldbørn og deres forældre. Projektet blev støttet af Københavns Kommune med knap 100.000 kr. og af DBU København med knap 20.000 kr. Efter projektperiodens afslutning, har vi fortsat initiativet for egne midler. Der er virkelig blevet opbygget en god organisation blandt de mindste børn og deres forældre. Vi har fået mange nye medlemmer – mest drenge – og der er et højt aktivitetsniveau blandt de mindste børn. Der er tilknyttet en projektleder samt en fodboldmæssig ansvarlig i gruppe 1 – altså gruppen, der omfatter U6, U7 og U8. Det er i forbindelse med projektarbejdet, at vi har fået opbygget gode relationer til de lokale skoler. Og det er gennem projektet, at vi har fået gjort DBUs ”Pigeraketten”, til en fast tradition, som vi afvikler nogle gange om året i samarbejde med de lokale folkeskoler.

Det skal nævnes, at arbejdet vedrørende rekruttering af de mindste børn støttes af salget af Supermålaktier. Mange tak til vores sponsorer for køb af Supermålaktier. 

 

Medlemsudvikling

Vi ønsker generelt langt flere aktive medlemmer af KFUM. Dette gælder børn, unge, seniorspillere og ældre medlemmer. Vi ønsker flere piger, drenge og flere voksne mænd og kvinder. I den forbindelse satser vi meget på at opbygge en god og stabil fødekæde i form af mange drenge og piger i de yngste årgange. Dette skal selvfølgelig ikke få os til at glemme arbejdet med ældre børn, voksne eller med de gamle. Vi ønsker i øvrigt også at udbyde nye tilbud – i form af alternative fodboldformer, som for eksempel, ”Fodboldfitness” – i de kommende år. I 2017 opnåede vi en lille stigning af antallet af aktive medlemmer. Men vi er stadig ret langt fra vores langsigtede målsætninger, hvad angår antal aktive medlemmer. 

  

Pigeprojekt

Som nævnt ønsker vi flere pigespillere i KFUM. I mange årgange har vi allerede mange piger. Men det har knebet med at få flere piger blandt de mindste børn. Dette er ret uheldigt, da det har vist sig, at piger, der begynder tidligt som fodboldspillere er de mest vedholdende, når pigerne bliver ældre. Heldigvis har DBU København sat et initiativ i søen vedrørende rekruttering af flere små fodboldpiger. Initiativet er støttet af ”Store DBU” – altså DBU i Brøndby. Projektet hedder, ”Københavnske piger spiller fodbold”. Hele 17 københavnske fodboldklubber er med i projektet – heriblandt KFUM. Blandt de øvrige klubber kan nævnes Nørrebro United – som er initiativtager – Skjold, HIK, Husum, FIX, Union og Vestia. Vi vil selvfølgelig samarbejde med DBU-K og med de øvrige klubber. Herudover vil vi intensivere samarbejdet med Dyssegårdsskolen, Holbergskolen og med Munkegårdsskolen. Vi vil blandt andet samarbejde med skolernes SFO – hvad angår København og med GFO – hvad angår Gentofte. Vi vil samarbejde om fodboldtilbud til pigerne. Dels på skolerne og dels i KFUM.

  

Økonomi  

KFUMs økonomi har været præget af nogle år med underskud. Dette vil blive behandlet senere. Men vi kan nu nævne, at bestyrelsen ønsker en ret stor stigning i kontingentet for Børnefodbold. Dette hænger sammen med, at vi, som beskrevet, satser meget på initiativer i Børnefodbold.

 

Seniorfodbold

Nu skal det handle Seniorfodbold og lad os begynde med kvinderne. År 2017 var et år med store udfordringer for Boldklubbens damehold i Københavnsserien. Vi har haft spillere, svarende til et helt hold, der ikke har været kampdygtige på grund af graviditet, skade eller længevarende rejse. Det gik da også ret galt i den første kamp i foråret 2017. Vi indkasserede et nederlag på 10 -1 til Boldklubben Skjold. På meget imponerende vis kom holdet imidlertid flot gennem 2017. Taktikken blev genovervejet og de tilbageværende spillere stod godt sammen. I foråret nåede holdet op på en sjetteplads ud af ni hold. – Vi nåede endda at overhale Skjold i tabellen i forårets turnering. I efterårets turnering lagde vi ud med en sejr over netop Skjold og holdet endte efterårets turnering som nummer fire ud af ni hold. Man må sige, at alle omkring holdet har stået sammen i et udfordrende år. I 2018 vil holdet blive forstærket gennem spillere, der igen er til rådighed. Så 2018 kan blive et fint år for kvinderne.

Førstesenior, på herresiden, har, som vanligt, arbejdet hårdt. Holdet er i fysisk god form og har spillet virkelig godt fodbold i store perioder. Ind i mellem har det knebet med kynismen i form af at få lukket kampene med fuldt pointudbytte. Så placeringerne lever nok ikke helt op til holdets potentiale. Herrernes turnering er helårlig og efter sæsonen 2016/2017 sluttede holdet som nummer 9 ud af 14 hold. Efter det første halvår i sæsonen 2017/2018 er holdet også placeret som nummer 9 ud af 14 hold. Vi kan krydse fingre for, at holdet kan bevæge sig op i tabellen i løbet af foråret.

Der har været mange spillere og et højt aktivitetsniveau, hvad angår Boldklubbens andet- og tredjehold. I foråret sluttede andensenior som nummer 8 ud af 12 i serie 2. Tredjesenior blev nummer 2 i serie 5. Der var fremgang i efteråret 2017, da andensenior sluttede som nummer 7, mens tredjesenior, med en andenplads, opnåede oprykning til serie 4. Da andensenior opnåede oprykning i 2016, må man sige, at der har været en tilfredsstillende fodboldmæssig fremgang i truppen gennem de seneste år.      

 

Gammelmandsfodbold

Når det handler om Gammelmandsfodbold, står KFUM ret stærkt. Der er knap 100 aktive medlemmer og der er et meget fint socialt liv omkring holdene. I år 2017 har vi haft fem 7-mandshold i Gammelmandsfodbold. Vores hold for spillere over 60 år har, til en vis grad, pensioneret sig selv, og det hæderkronede hold vil i fremtiden nøjes med tirsdagstræning. Træningen tirsdag formiddag har til gengæld opnået en fin fremgang, hvad angår tilslutning. Der er ofte omkring 20 spillere til træning tirsdag formiddag. Bortset fra vores U13 Drenge, som vandt deres række i efteråret 2017, skal alle Boldklubbens rækkevindere findes i Gammelmandsfodbold. Old Boys holdet vandt Mesterrækken i både foråret og i efteråret 2017. I efteråret blev det til 11 sejre i 11 kampe. Veteranerne, det vil sige spillere over 40 år, har også haft et godt år. Vi har stillet med to veteranhold, og i foråret 2017 vandt Boldklubbens bedste veteranhold Mesterrækken.

 

Fodboldfitness

Ud over de traditionelle fodboldformer og organiseringer vil Boldklubben i de kommende år satse på alternative fodboldformer. Herunder Fodboldfitness. Vi ønsker at tiltrække nye målgrupper og vi ønsker at udbyde fodboldmotion for udvalgte målgrupper i dagtimerne.

Boldklubben har fået gang i en enkelt alternativ aktivitet, nemlig vores tilbud til Outdoor Fitness kvinder. Afdelingen har knap 20 medlemmer og er et fint supplement til Boldklubbens traditionelle aktiviteter. I fremtiden vil vi tilbyde en brede vifte af alternative fodboldformer. Dette skal medvirke til en massiv medlemsfremgang og til en endnu mere intensiv udnyttelse af anlægget. 

 

Kunstgræs til 11-mandsfodbold

Ingen generalforsamling uden at vi nævner Boldklubbens ønske om en kunstbane til 11-mandsfodbold. DBU København støtter vores ønske i forhold til Københavns Kommune. Mon ikke det snart er vores tur til at få en stor kunstbane.

 

Målsætninger

Hvis vi kort skal opsummere, har Boldklubben tre overordnede mål: Vi ønsker langt flere medlemmer. Vi ønsker flere ledere. Og vi ønsker en kunstbane, så vi kan tilbyde medlemmerne gode forhold – året rundt.

 

Tak til Mikael Petersen

Inden generalforsamlingen slutter helt, skal vi sige tak til Mikael Petersen, der stopper i bestyrelsen på grund af stort arbejdspres i det civile arbejdsliv. Mikael har bestemt heller ikke sparet sig selv i KFUM regi. I beretningen talte vi om, at nogle af KFUMs ledere har haft dobbeltposter. Mikael har ikke kun haft en dobbeltpost. Mikael er holdledere for U16 Piger, en post Mikael har haft omkring otte år. Han er også gruppeleder for gruppe 4, som består af U15, U16 og U17, og så har han været formand for administrativt udvalg og dermed medlem af bestyrelsen.

 

Gennem det seneste år har Mikael udført et godt arbejde i Administrationsudvalget. Udvalget har, blandt andre opgaver, udarbejdet guider til Boldklubbens mange holdledere. Mikael fortsætter som holdleder for U16 Piger, og bestyrelsen siger tak for indsatsen i bestyrelsen.     

 

Afrunding

Det var årets beretning. Tak for opmærksomheden.

Luk