Menu

Referat af generalforsamlingen 2016

image
Peter Svendsen
30. juli 2016 kl. 22:25

 

 

Referat af generalforsamlingen 2016

 

KFUMs Boldklub – Ordinær generalforsamling – Tirsdag den 29. marts 2016

 

 

1) Valg af dirigent.

Flemming Gutheil (herefter dirigenten) vælges til dirigent.

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

 

2) Aflæggelse af beretning for det forløbne år.

Peter Svendsen (herefter formanden) aflægger beretning på bestyrelsens vegne. Som indledning til beretningen mindes formanden foreningens afdøde medlem, Tom Helt, med følgende:

 

Som indledning til generalforsamlingen er der tradition for, at vi sammen mindes de medlemmer, der er døde siden den foregående generalforsamling.

 

I år skal vi mindes Tom Helt. Vi skal mindes Tom Helt som en af KFUMs bedste fodboldspillere i Boldklubbens historie. Tom Helt spillede på KFUMs førstehold i 1960erne og i begyndelsen af 1970erne. Tom var altså førsteholdsspiller i en tid hvor KFUM, for det meste, spillede i 2. division og i 3. division. Tom Helt opnåede 237 førsteholdskampe og er dermed placeret som nummer ti på listen over de KFUMere, der har spillet flest kampe på førsteholdet. Tom Helt opnåede også, at blive udtaget til Fodboldalliancens hold og spillede en kamp mod den engelske storklub, Arsenal.

 

Efter Tom Helts tid som aktiv fodboldspiller, sad Tom Helt nogle år i KFUMs spillerudvalg, som dengang udtog spillere til de bedste seniorhold. Tom Helt har også fungeret som en meget kompetent træner i KFUM. Jeg har personligt haft den store oplevelse og glæde at have haft Tom Helt som træner. For os spillere, var der meget inspiration at hente gennem Tom Helts fodboldindsigt og store erfaring.

 

På formandens opfordring rejser forsamlingen sig og mindes Tom Helt med et øjebliks stilhed. Formanden aflægger herefter den egentlige beretning.

 

Beretningen er gengivet nedenfor i sin helhed.

 

Citat:

 

Beretning for KFUMs Boldklub

 

Øget samarbejde med DBU København

I løbet af det seneste år er KFUMs samarbejde med DBU blevet kraftigt intensiveret. Tak til DBU for en meget værdifuld hjælp, og ”tak” til os selv, i gåseøjne, fordi vi er blevet langt dygtigere til at tage imod råd og hjælp. Der er for tiden hele tre DBU konsulenter, der støtter Boldklubbens aktiviteter.

 

DBU Klubkonsulent 

DBU København har ansat to klubkonsulenter, der skal dække de københavnske fodboldklubber, der har Børne- og Ungdomsfodbold på programmet. Klubberne kan så, i større eller mindre omfang, trække på konsulenterne. Vores klubkonsulent har blandt andet hjulpet KFUM med at søsætte et rekrutteringsprojekt for U6 og U7, drenge og piger samt for børnenes forældre. Vi har endvidere bedt klubkonsulenten om at ”sætte sig for bordenden” i forbindelse med fornyet fokus på vores målsætningsarbejde. Lad os begynde med at fortælle lidt om projektet for de yngste fodbolddrenge og fodboldpiger i Børnefodbold: 

 

Projekt for U6 og U7, drenge og piger (årgang 2009 og årgang 2010)

I 2015 opnåede vi økonomisk støtte til et projekt vedrørende de mindste børn i Børnefodbold. Projektet går ud på, at skabe nogle gode rammer, i form af ressourcer som ledere, trænere, materialer og viden, så de mindste børn og deres forældre får en god start i KFUM. Vi har ansat to ledere til projektet og der har været fire trænere, der sørger for gode rammer om den ugentlige søndagstræning. Projektet har tilknyttet fire fodboldambassadører bestående af KFUMere, der går i 8. klasse, på de lokale folkeskoler. Ambassadørerne skal fungere som rollemodeller og levende reklamer for fodbold i KFUM. For at rekruttere børn har vi uddelt flyers, annonceret i lokalavisen, besøgt skoler og SFOere, vi har holdt forældremøder og vi har oprettet en Facebookgruppe til målgruppens forældre. I løbet af 2016 vil vi gennemføre ”Pigeraketten” i samarbejde med DBU. Pigeraketten er en rekrutteringsaktivitet, der sigter specifikt mod pigefodbold. 

 

Målsætningsarbejde

Som nævnt arbejder bestyrelsen også sammen med vores klubkonsulent vedrørende KFUMs værdier og målsætninger. Dette arbejde har ligget noget stille hen i nogle år, så det er på tide, at vi tager fat igen. Målsætningsarbejdet er først sat i gang i marts 2016, så det er ikke til at sige, hvor vi ender. Sidst vi havde målsætningsarbejde i bestyrelsen, fik vi formuleret nogle overordnede værdier for vores virke. De bærende værdier lød i overskriftsform; GLÆDE, ANSVARLIGHED, RESPEKT og FÆLLESSKAB. Måske vil disse værdier fortsat være bærende. Vi må se, hvor målsætningsarbejdet fører os hen. Der har aktuelt været peget på andre mulige værdier som for eksempel, personlig udvikling.

 

Bestyrelsen vil i øvrigt arbejde med nogle modeller for øget medlemsinddragelse. Nogle medlemmer ønsker muligvis, at det traditionelle konkurrenceelement nedtones eller udleves under andre former. Det er vigtigt, at bestyrelsen kender vore medlemmers ønsker. Vi skal også afdække mulige ønsker hos potentielle medlemmer. Bestyrelsen vil supplere de traditionelle tilbud med tilbud om Fodboldfitness. I første omgang vil vi fokusere på fodboldfitness for fodboldmødre.

 

Medlemsinddragelse hænger sammen med hvilken status KFUMs medlemmer har. Bestyrelsen har kort berørt spørgsmålet om, hvorvidt Boldklubbens medlemmer skal opfattes som kunder, eller som en del af en forening. Nogle medlemmer, måske specielt nye medlemmer, vil, til en vis grad, opfatte sig selv som kunder; de betaler et vist beløb i kontingent, og forventer, at få noget til gengæld. Men hvis man er ”kunde”, skal man jo betale for det, man modtager. Og sådan hænger KFUMs økonomi slet ikke sammen. Medlemmernes samlede årlige kontingent andrager omkring 650.000 kr. Hvis de frivillige ledere og trænere skulle modtage løn på markedsmæssige vilkår, ville lønomkostningerne være omkring 3.750.000 kr. om året. Og ledere og trænere er jo langt fra det eneste, der er behov for i en klub som KFUM. Økonomisk set er det altså helt urealistisk, at opfatte medlemmerne som betalende kunder. Medlemmerne er en del af en forening og det er bestyrelsens opgave at lytte til medlemsønsker så foreningstankegangen kan styrkes.    

 

Hvor står KFUM nu

I forbindelse med målsætningsarbejdet har bestyrelsen været igennem en såkaldt konstateringsøvelse. Inden vi skal i gang med at definere visioner og målsætninger, kan det være en god øvelse, at se på, hvor KFUM står nu. Altså en form for status. Bestyrelsen skulle pege på områder hvor KFUM står stærkt, og vi skulle pege på områder, hvor KFUM ikke står stærkt. Bestyrelsen blev opdelt i fire grupper. Hver gruppe skulle arbejde med hver sin målsætning, som gruppen selv valgte. Vi opstillede i alt 83 konstateringer vedrørende status i KFUM. Vi vil nævne 29 af disse konstateringer. En hel del konstateringer blev fremhævet af mere end én af grupperne. Måske vil generalforsamlingen bidrage med flere relevante konstateringer efter beretningen 

 

Én gruppe arbejdede med målsætningen; HVERT ENKELT HOLD SKAL FUNGERE. Denne gruppe havde altså en helt praktisk tilgang til målsætninger. På ”plussiden” konstaterede denne gruppe blandt andet; vi har gode orienteringsfoldere til trænere og ledere, det er godt, at vi har ”Huset”, Jægersprislejren og Café Parken, om sommeren er banesituationen fin og vi har en god hjemmeside. I relation til at hvert hold skal kunne fungere godt, havde gruppen blandt andet følgende negative konstateringer; der mangler banekapacitet om vinteren, vi mangler midler til materialer, det er et problem, at finde trænere, det er en udfordring at få engageret forældrene, DBUs regler er for rigide, hvad angår kampflytninger og bøder, der mangler en synlig ledelse. Der mangler samarbejde på tværs af afdelinger og bestyrelsen mangler klare mål for KFUM.

 

En anden gruppe havde valgt målsætningen; FORØGELSE AF MEDLEMSTALLET I KFUM.  Hvis det på én og samme tid skal give mening, at nogle medlemmer vil træne og spille kampe på et ret højt niveau, mens andre medlemmer er mest orienteret mod det sociale, og mod det at få motion, så skal KFUM have flere medlemmer. Har vi så forudsætningerne for det? Ja, gruppen havde i hvert fald en række positive konstateringer vedrørende status i KFUM; vi har en god banekapacitet i sommerhalvåret, vi har eksklusiv brugsret til anlægget, vi har dedikerede ildsjæle i KFUM. Og så blev Jægersprislejren fremhævet endnu en gang. På den negative side tæller, at, vi mangler en kunstbane til 11-mandsfodbold med lys, vi har mange konkurrenter, vi mangler trænere og ledere i forbindelse med en forøgelse af medlemstallet, vi mangler økonomisk råderum, medlemmer, ledere og trænere er meget forankrede i den medlemsgruppe, de selv er en del af. Man kan sige, at klubben drives af ”Tordenskjolds Soldater” og der er en vis ”Fætter-kusine-kultur”, der kan føre til indspisthed.  

 

En tredje gruppe arbejdede med målsætningen om at UDNYTTE KAPACITETEN PÅ ALLE ÅRGANGE. Målsætninger går på, at vi gerne skal have mange børn på alle årgange. Hvis vi, for forandringens skyld, begynder med det negative, fremhævede gruppen blandt andet at nye fodboldspillere, blandt andre de mindste børn i Børnefodbold, ikke automatisk søger mod KFUM. Børn og forældre søger ofte mod klubber med større fodboldmæssig prestige. En anden negativ konstatering er, at vi mangler kommunikation ud af klubben og vi mangler midler til at fortsætte projektet med rekruttering af børn og forældre i U6 og U7, Drenge og Piger. På den positive side nævner gruppen, at vi har en god banekapacitet i sommerhalvåret.   

 

Den sidste arbejdsgruppe opstillede konstateringer vedrørende målsætningen; DET HELE MENNESKE. Det kan lyde lidt højtideligt og måske lidt gammeldags, men ser man på KFUMs emblem symboliserer cirklen rundt om trekanten netop ”Det hele menneske”. Siderne i trekanten symboliserer: Krop, Sjæl og Ånd. Disse traditionelle værdier kunne i øvrigt genopdages, og måske aktivt inddrages som Boldklubbens bærende værdier. Det kunne måske være godt, hvis vi aktivt og bevist funderede Boldklubben på værdier, der direkte fremgår af KFUMs foreningsemblem. Tilbage til gruppens arbejde; gruppen opfattede målsætningen meget bredt, i retning af en masse forhold, ud over det rent idrætslige, der skal være i orden i KFUM. Gruppen havde en del positive konstateringer; vi har omkring 120 frivillige i KFUM, vi har en god placering i København, vi har vores eget anlæg, som er et af de hyggeligste i København, vi har Jægersprislejren og en Café, der kan bruges til sociale sammenkomster. Vi kan i øvrigt drage fordel af samarbejde med andre KFUM klubber under KFUM Centralforeningen, vi har en fin rejseaktivitet, hvad angår Ungdomsfodbold og vi har hele fire støtteforeninger i Boldklubben, vi har en god hjemmeside og bestyrelsen er meget forandringsparat. På den negative side nævnte gruppen, at, på trods af mange frivillige, er der stadig ikke nok frivillige. Vi mangler samarbejde med skoler, der er mangel på kommunikation, overordnet mangler KFUM en strategi for kommunikation. For eksempel mangler der en formel struktur for opsamling af ønsker fra medlemmer og fra forældre og bestyrelsen mangler klare udmeldinger og overordnede målsætninger.

 

Målsætningsarbejdet vil have en høj prioritet i de kommende år. Bestyrelsen har overtaget en læresætning fra en DBU-konsulent, som igen har ”hugget” sætningen fra Walt Disney. Sætningen lyder: ”Hvis du kan drømme det, kan du også gøre det”. Og det er det, vi skal nå frem til. Vi skal udarbejde en overordnet Vision og en Mission for Boldklubben. Altså, vi skal visualisere, hvordan KFUM skal ”se ud” og vi skal klargøre hvilken værdi medlemmer, trænere og ledere skal have ud af at være en del af KFUM.  Herefter skal der formuleres mål, tidsopdelte delmål og en strategi. Det bliver spændende og der bliver nok at se til. 

 

Børne- og Ungdomskonsulent fra DBU København  

Ud over den faste klubkonsulent fra DBU København har KFUM fået bevilget en Børne- og Ungdomskonsulent fra DBU. Konsulenten arbejder med økonomisk støtte fra DBU og fra Danmarks Idrætsforbund. Der er også en egenfinansiering fra KFUMs side. Denne finansiering har Boldklubbens Supermålaktieudvalg stået for. Indtil videre i 2016. Vi håber på en succes, så Udvalget også vil støtte i år 2017. Børne- og Ungdomskonsulenten skal arbejde for KFUM 200 timer i 2016 og 200 timer i 2017.

 

Den Røde Tråd

Børne- og Ungdomskonsulenten skal blandt andet hjælpe KFUMs Fodboldudvalg med at implementere ”Den Røde Tråd”. Den Røde Tråd handler blandt andet om træningsmetoder, aldersrelateret træning og om spillesystemer. Den Røde Tråd behandler også Boldklubbens forventninger til trænere, spillere og til forældre. Overordnet set skal B&U konsulenten arbejde med træningsmiljø og med trænermiljø. Det første punkt handler om god træning, dvs. øvelser mv., mens trænermiljø blandt andet handler om en større grad af samarbejde trænerne imellem. Trænerne skal arbejde sammen, lære af hinanden og de skal fungere sammen socialt. I løbet af de kommende år skal der udarbejdes trænermanualer for henholdsvis trænere i Børnefodbold og for trænere i Ungdomsfodbold. Man skal huske, at konsulenten er en Børne- og Ungdomskonsulent, så der er ikke konkrete planer om trænermanualer for trænere i Seniorfodbold i denne omgang. B&U konsulenten er også en støtte i forbindelse med projektet vedrørende rekruttering af spillere, trænere og forældre i U6 og U7, Drenge og Piger.

 

Konsulenten skal arbejde direkte sammen med KFUMs mange trænere. For eksempel skal trænerne tilbydes råd, vejledning og Feedback på konkrete træningspas. Det skal understreges, at konsulentens tilbud netop er ment som et tilbud. Konsulenten giver råd mv. til de trænere, der selv ønsker det. I de kommende to år skal Boldklubbens trænere tilbydes DBUs kurser på C-niveau. Konsulenten skal opstille terminer for disse kurser, som i hovedsagen skal foregå i KFUM. Altså på vores eget anlæg. Der er allerede mange af vores trænere, der har vist en positiv interesse for at dygtiggøre sig gennem DBUs kurser. Ud over kurser på C-niveau, ønsker bestyrelsen, at finde midler til, at enkelte af klubbens træner kan videreuddanne sig gennem DBUs kurser på B-niveau. I de kommende år skal sammenhængskraften mellem trænerne øges gennem sociale og fodboldfaglige arrangementer.

 

Boldklubbens fodboldudvalg

Bestyrelsen har nedsat et fodboldudvalg der består af seks medlemmer af bestyrelsen. Udvalget tager sig af rent fodboldfaglige spørgsmål og opgaver. Udvalget er virkelig kommet til at fungere i løbet af 2015. Udvalget skal blandt andet koordinere indsatsen på tværs af afdelingerne; Børnefodbold, Ungdomsfodbold, Seniorfodbold og Gammelmandsfodbold. Udvalget står også for implementeringen af Den Røde Tråd. Implementeringen foregår i samarbejde med B&U konsulenten fra DBU København. Udvalget har arrangeret trænersamlinger for alle Boldklubbens trænere. På disse trænersamlinger bliver trænerne introduceret for Den Røde Tråd. Den Røde Tråd er i øvrigt udarbejdet af Fodboldudvalget.

 

Hvordan er fodboldåret 2015 gået?

Som bekendt har KFUM en målsætning om, at det skal være muligt, dels at spille fodbold på et lavt niveau, for motionens skyld, og på grund af det sociale aspekt, og dels, skal medlemmerne have mulighed for at spille fodbold lige under eliteniveau, hvis ambitionerne og evnerne er til det. Hvad angår det fodboldmæssige niveau har år 2015 budt på nogle skridt i den rigtige retning. I Ungdomsfodbold har året således budt på hele fire oprykninger. Boldklubben er rykket op med vores hold i U13 Piger, U14 Drenge (som er rykket to rækker op) og vi er rykket op med U15 Drenge og med U17 Drenge.

 

I nogle afdelinger kan det blive et problem at fastholde og tiltrække børn, der ikke er særligt dygtige til fodbold. Vi må sætte endnu mere fokus på at tiltrække flere medlemmer, så der er mulighed for at spille fodbold på alle niveauer, bortset fra det absolutte eliteniveau. Det hjælper ikke, at vi bare kalder os en social klub, med plads til alle, hvis de knap så dygtige og knap så ambitiøse børn bliver sorteret fra efterhånden som kammeraterne bliver dygtigere, og derfor rykker op i rækkerne. Måske kan større børn, uden egentlige fodboldmæssige ambitioner, i de ældste afdelinger af Ungdomsfodbold, have gavn af en mere løs struktur hvad angår træning og kampe. Træninger kunne organiseres som noget man mødte op til, når tiden var til det. Måske kunne træninger blot består i fodboldspil. Man kunne også forestille sig, at der er unge, der ikke er interesserede i egentlige fodboldkampe i turneringsregi.

 

Førstesenior har fået ny trænertrio i sommeren 2015. Der er meget stor opbakning til trænernes arbejde fra spillernes side. Her godt midt i sæsonen er førstesenior placeret som nummer 11 af 14 hold. Hos førstekvinderne er der fortsat god stemning, høj aktivitet og tilgang af spillere. Kvindefodbold har et meget fint samarbejde med trænere og spillere i Pigeungdomsfodbold. Førstekvinderne blev i Københavnsserien i år 2015, men blev placeret i den tunge ende. I de kommende år skal der etableres endnu et kvindehold, så de piger, der rykker op fra Ungdomsfodbold, og ikke er dygtige nok til Københavnsserien, har et hold at spille på.   

 

Kunstgræsbane med lys til 11-mandsfodbold

I de seneste år har DBU København arbejdet dels med, at øge banekapaciteten generelt i København og dels med, at øge antallet af kunstbaner med lys i København. Også på dette punkt har DBU Københavns konsulent på området gjort et godt arbejde for KFUM. Konsulenten har meget aktivt støttet det lobbyarbejde, som KFUMs ledelse står i spidsen for. En masse gode kræfter har været i kontakt med politikere og embedsmænd i Københavns Kommune. Vi har dokumenteret, at vi har et meget presserende behov for mere banekapacitet i vinterhalvåret, så vi kan fastholde og tiltrække endnu flere af lokalområdets beboere til sund og positiv motion i København NV. Vores anlæg i Emdrup er højt prioriteret på kommunens, og på DBU Københavns, liste over anlæg, der får kunstgræs næste gang politikerne finder midler til kunstgræs. Det er bestyrelsens opfattelse, at politikerne finder midler til kunstgræs i KFUM i løbet af år 2016. Der er jo ingen politiske løfter endnu, men det er realistisk, at håbe på at en kunstbane vil være etableret i år 2017.

 

Minibane

Kommunen har bevilget en minibane til vores anlæg i Emdrup. Minibanen vil ikke blive udformet helt efter bestyrelsens ønsker. Bestyrelsen ønsker en løsning, hvor hele arealet mellem de to lysmaster bag den eksisterende kunstbane, det område vi normalt kalder ”Folden”, bliver belagt med kunstgræs. Denne løsning vil øge vores træningsareal med lys betydeligt. Kommunen og DBU er imidlertid blevet enige om en løsning med en bane på 10 gange 20 meter omkranset af bander. Vi er i øjeblikket i dialog med Københavns kommune vedrørende placeringen af denne bane. Vi ønsker minibanen placeret på trekantarealet øst for den eksisterende kunstbane, ind mod kolonihaverne. Med denne placering kan arealet mellem de to lysmaster nord for kunstbanen udnyttes ved en senere lejlighed.

 

Nyt system til opkrævning af kontingent

Vi vil runde årets beretning af med at nævne, at Boldklubben, på generalforsamlingen i 2015, fik vedtaget et nyt system til opkrævning af kontingent. Vi er gået over til månedsvis opkrævning af kontingent og opkrævningen sker gennem automatisk træk på medlemmernes betalingskort. Indmeldelse og udmeldelse sker online på vores hjemmeside. Overgangen til det nye system har været en stor succes. Det var et stort arbejde at få udviklet systemet og at få de eksisterende medlemmer overført til det nye system. Men fordelene er betydelige. Medlemmerne er generelt glade for at få den økonomiske belastning fordelt over tolv måneder frem for den tidligere opkrævning hvert halve år. Systemet har også forbedret økonomistyringen betydeligt. Der er, praktisk talt, ikke længere medlemmer, der skylder Boldklubben kontingent. Dette er ikke begrundet i, at vi har udmeldt medlemmer, der skylder kontingent. Nej, kontingentet bliver simpelt hen bare betalt. Det nye system til kontingentopkrævning vil, på længere sigt, forbedre Boldklubbens økonomi. Dette er også helt nødvendigt. KFUM skal fortsat være organiseret efter gammelkendte foreningsprincipper. Men nogle funktioner vil i fremtiden kræve en øget grad af professionalisering. Og med det ret høje ambitionsniveau, vil det generelt blive nødvendigt at få tilført flere midler for at få ambitionerne opfyldt.   

 

Afrunding

Dette var året beretning. Tak for opmærksomheden. Vi håber på en god debat.

 

 

Citat slut.

 

Generalforsamlingens kommentarer til beretningen.

 

Johnny Petersen

Johnny Petersen roser bestyrelsen for arbejdet med at bestemme Boldklubbens nyværende status gennem konstateringsøvelsen.

 

Ida Babiel Schmidt Petersen

Ida Babiel roser bestyrelsen for beretningen og kommer herefter ind på medlemskontingent for deltagelse i Seniorfodbold. Ida nævner, at nogle klubber har levere kontingentsats samt at nogle klubber har en lavere kontingentsats for studerende. Spillerne på KFUMs kvindehold ønsker, at bestyrelsen ser på spørgsmålet.

 

Peter Svendsen

Peter lover, at bestyrelsen vil behandle spørgsmålet. 

 

Vagn Christensen

Vagn Christensen henleder opmærksomheden på muligheden for, individuelt, at søge bestyrelsen om hel eller delvis nedsættelse af kontingentbetaling.

 

Magnus Pihl

Magnus udtrykker forståelse for Idas forslag og nævner, at et lavere kontingent i Seniorfodbold, eller en studierabat, kan tiltrække flere unge.

 

Torben Makker Marcussen

Makker nævner, at kontingentets størrelse kan have en vigtig signalværdi i forbindelse med tiltrækning af nye spillere.

 

Johnny Petersen

Johnny udtrykker, at det er vigtigt at bevare en stor dameafdeling i KFUM.  

 

Vagn Christensen

Vagn spørger, hvad man forstår ved de A, B og C kurser, som bliver nævnt i bestyrelsens beretning.

 

Torben Makker Marcussen

Makker spørger vedrørende økonomien bag den Børne- og Ungdomskonsulent, som KFUM har fået bevilget i 2016 og 2017.

 

Peter Svendsen

Peter svarer vedrørende kurser. Opdelingen i kurser på A, B og C niveau henviser til strukturen i DBUs kursusudbud. C kurser henvender sig hovedsalig til trænere i Børne- og Ungdomsfodbold, mens kurser på B og A niveau henvender sig til mere erfarne trænere, der typisk er trænere for hold i Ungdomsfodbold og i Seniorfodbold. Trænere, der tager kurser på A niveau vil typisk træne ret ambitiøse hold på et højere niveau.

Peter svarer, at Børne- og Ungdomskonsulenten er finansieret af Danmarks Idrætsforbund og DBU. Herudover er der en egenfinansiering, som Boldklubben skal stå for. I år 2016 har Boldklubbens Supermålaktieudvalg stået KFUMs egenfinansiering. 

 

 

 

3) Behandling af revideret regnskab for det foregående regnskabsår.

 

Per Kjeldsholm gennemgår Boldklubbens årsrapport for år 2015

Per fortæller, at registreret revisor, Nils Jørner har foretaget en blank revisionspåtegning uden forbehold. Årets resultat for 2015 blev positivt med kr. 88.673. Da bestyrelsen havde budgetteret med et underskud på godt kr. 50.000, blev resultatet knap kr. 140.000 bedre end budgetteret. I år 2013 oplevede Boldklubben et meget stort underskud og iværksatte derfor en række spareforanstaltninger. Blandt andre tiltag blev indkøb af kampdragter pålagt de enkelte afdelinger i Børne- og Ungdomsfodbold. Bestyrelsens spareforanstaltninger har båret frugt i år 2014 og år 2015. Resultatet for 2015 er i øvrigt forbedret gennem øgede sponsorindtægter.

 

Per gennemgår balancen og nævner, at egenkapitalen er vokset med årets overskud til kr. 274.082. På grund af omlægningen af Boldklubbens system til opkrævning af kontingent, er der ikke længere medlemmer, der skylder kontingent. På tilsvarende er der ikke længere forudbetalt kontingent. Overgangen fra halvårlig kontingentopkrævning til månedsvis kontingentopkrævning har belastet likviditeten, som dog har været tilstrækkelig. Per nævner, at Boldklubben fik en bevilling fra Københavns Kommune på knap kr. 100.000 i 2015 til et projekt vedrørende rekruttering af børn og forældre i de yngste afdelinger af Børnefodbold. Knap halvdelen af bevillingen er anvendt i år 2015, mens godt halvdelen af bevillingen er hensat til anvendelse i år 2016.

 

Per Kjeldsholm afrunder med at konstatere, at driften er sund, og at Boldklubben har oplevet en øget økonomisk polstring.       

 

 

Generalforsamlingens kommentarer til regnskabet

 

Vagn Christensen

Vagn roser bestyrelsen for økonomistyringen og fremhæver, at det er godt, at revisionen er foretaget til en meget favorabel pris. Vagn supplerer med spørgsmål om hvad posten: Fælles diverse dækker over.

 

Per Kjeldsholm

Per svarer, at posten blandt andet indeholder udgifter til sponsorarrangementer, præmier samt tilskud til fodboldrejser, materialer, interne dommere, udgifter til udviklingsprojektet vedrørende Børnefodbold samt udgifter til DBUs fodboldskole i KFUM.

 

Torben Makker Marcussen

Makker henleder opmærksomheden på bøder opkrævet af DBU København. Disse bøder udgjorde i 2015 en udgift på knap kr. 27.000.

 

Stine Trampe Broch

Stine svarer, at bestyrelsen har fokus på bøderne og vil følge op på de holdledere, der giver anledning til bøderne gennem manglende holdkort og resultatindberetninger.

 

Peter Svendsen

Peter nævner, at bøderne i år 2015 udgjorde godt to procent af Boldklubbens samlede omsætning. Dette er et meget højt tal, da Boldklubben ikke får noget for pengene. Peter fremhæver, at DBU Københavns regler, i nogle forhold, er meget restriktive. For eksempel er der en frist på to dage for at melde afbud til kampe, uden at man skal betale en stor bøde. Denne frist er på den ene side meget rimelig, men ofte melder spillerne afbud meget kort tid før en kamp. Og selvom man når at orientere modstandere, DBU København og dommeren, idømmes man alligevel en bøde, hvis man ikke overholder fristen på de to dage. Man får, så at sige, ikke noget økonomisk ud af at melde afbud, hvis fristen er overskredet. Det er selvfølgelig god skik, at orientere modstandere, DBU og dommeren alligevel, men økonomisk gør det ingen forskel, om man bare var udeblevet uden at orientere om dette. 

 

Johnny Petersen

Johnny nævner muligheden for, at de enkelte hold selv betaler de bøder, de selv er årsag til.

 

Stine Trampe Broch

Stine svarer, at systemet til diverse indberetninger til DBU København var nyt i år 2015. Dette har været medvirkende til det meget høje beløb til bøder. Stine nævner, at bestyrelsen ønsker en positiv opdragelse af diverse holdledere, så bøderne kan undgås eller begrænses væsentligt i fremtiden.

 

Torben Makker Marcussen  

Makker ønsker, at Boldklubben lægger et pres på DBU København, så der bliver blødt op for de restriktive regler.

 

Stine Trampe Broch

Stine svarer, at Boldklubben vil kontakte andre klubber, blandt andre HIK og B. 1903, med henblik på at rette henvendelse til DBU Københavns bestyrelse, så reglerne kan blive ændret vedrørende større børn i Ungdomsfodbold, hvor problemerne, med sene afbud fra spillerne, er størst.

 

Vagn Christensen

Vagn nævner, at bøder er en meget stor indtægtskilde for DBU København. Vagn peger endvidere på, at provenuet fra bøderne går tilbage til klubberne i form af den service og de aktiviteter, som DBU København yder til klubberne.   

 

 

Budget 2016

 

Per Kjeldsholm

Per nævner hovedtallene i Boldklubbens budget for år 2016. Driften er budgetteret med et resultat tæt på 0 (nul). Der er budgetteret konservativt med et uændret medlemstal. Der er tilsvarende budgetteret med et uændret niveau for omkostningerne. Der er budgetteret med en uændret likviditet.

 

Vagn Christensen

Vagn spørger, om der er taget højde for, at Københavns Kommune ikke i fremtiden vil yde kommunale medlemstilskud til medlemmer, der er bosiddende uden for Københavns Kommune. Vagn henleder endvidere opmærksomheden på kommunens vedtagelse af indførelse af brugerbetaling for anvendelse af kommunale anlæg.

 

Flemming Gutheil

Flemming svarer opklarende, at medlemstilskuddet for medlemmer, der ikke er bosiddende i Københavns Kommune, først bortfalder i år 2017. Flemming tilføjer, at brugerbetalingen kun bliver opkrævet fra såkaldte ”voksenforeninger”, som er defineret ved foreninger, hvor mindre end 60 procent af medlemmerne er under 25 år. Boldklubben er således ikke defineret som en voksenforening, og skal følgelig ikke betale brugerbetaling.    

 

4) Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen havde inden generalforsamlingen stillet forslag til vedtægtsændringer. Dirigenten præsenterer forslaget. Bestyrelsen ønsker, at kontingentet for passivt medlemskab, i lighed med øvrige medlemskategorier, bliver opkrævet månedsvis, frem for, som hidtil, halvårsvis. Dirigenten sætter forslaget til afstemning, og gør opmærksom på, at forslaget skal vedtages med kvalificeret flertal. Forslaget bliver vedtaget, og fra 1. juli 2016 ser kontingentsatserne ud som følger:

Kontingent pr. 1. juli 2016 – Kontingent pr. måned 

Medlemsgruppe

 Kroner

Aktive op til 13 år

128

Aktive op til 19 år

153

Aktive op til 33 år

194

Aktive der er fyldt 33 år 

102

Forældre/værge

61

Passive

31

 

Indmeldelsesgebyr pr. 1. juli 2016 

Indmeldelsesgebyr

51 kr.

 

 

 

5) Valg af bestyrelse

Dirigenten nævner de bestyrelsesposter, der skal besættes. Der skal foretages ordinære valg til bestyrelsen i henhold til Boldklubbens vedtægter. Bestyrelsen foreslår genvalg på følgende bestyrelsesposter: Næstformand, kasserer, Ungdomsleder, samt to øvrige bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten leder valget til de enkelte bestyrelsesposter. Bestyrelsens kandidater blev valgt uden modkandidater. Den samlede bestyrelse fremgår nedenfor. 

 

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen 2016

 

Bestyrelsespost

Person

Periode

1

Formand

Peter Svendsen

2015 – 2017

2

Næstformand

Thomas Sørensen

2016 – 2018

3

Sekretær

Stig Bertelsen

2015 – 2017

4

Kasserer

Per Kjeldsholm

2016 – 2018

5

Seniorleder

David Bresemann Jakobsen

2015 – 2017

6

Ungdomsleder

Magnus Pihl

2016 – 2018

7

Børneleder

Sigrid Fonsdal

2015 – 2017

8

Bestyrelsesmedlem

Mette Amtoft Frandsen

2016 – 2018

9

Bestyrelsesmedlem

Stine Trampe Broch

2016 – 2018

10

Bestyrelsesmedlem

Bo de Fries

2015 – 2017

11

Bestyrelsesmedlem

Jørgen Rønning

2015 – 2017

 

 

6) Eventuelt

Intet

 

7) Afrunding.

Formanden uddeler Boldklubbens æresnål i sølv til tidligere formand for Boldklubben, Poul Damgaard.  

 

Citat

 

Vi skal i år afslutte generalforsamlingen på en særlig festlig vis. Bestyrelsen har besluttet at tildele Boldklubbens æresnål i sølv, det vi normalt bare kalder Sølvnålen til en KFUM’er, der har ydet en stor og årelang indsats for KFUM. Det må i høj grad være på tide, at vi nu, mere officielt, takker Poul Damgaard for Pouls mangeårige indsats som KFUMs formand. Poul blev formand i 1999 og Pouls formandsperiode varede til år 2011. Poul har altså været KFUMs formand i 12 år.

 

Når man genlæser Poul generalforsamlingsberetninger, kan man se, at Poul har vægtet det sociale liv i klubben højt. Side om side med prioriteringen af de sportslige resultater i såvel Ungdomsfodbold som i Seniorfodbold. KFUMs værdier blev blandt andet understøttet af ”de 10 bud for Boldklubben”, som blev udarbejdet i Pouls formandsperiode.

 

Poul har gennem en lang årrække pressedækket Boldklubbens flagskib, førstesenior. Det er blevet til en meget lang række af kampreferater, både i lokalavisen og på KFUMs hjemmeside. Poul dækker heldigvis stadig førsteholdets kampe. Spillerne samt trænere og ledere omkring holdet er selvsagt glade for dækningen, men det er ikke kun dem der bruger referaterne. Referaterne bliver læst af mange nuværende og tidligere KFUMere. Når man aflæser antal læsninger – det man også kalder hits – på vores hjemmeside, så ligger førsteholdsreferaterne højt placeret. Bestyrelsen håber, at Poul fortsætter arbejdet med referaterne mange år endnu.

 

Et af de mest synlige resultater fra Poul formandstid er etableringen af kunstbanen på den tidligere grusbane. Den daværende bestyrelse havde nedsat et lobbyudvalg, der i år 2010 havde held og dygtighed til at få etableringen sat på kommunens budget for år 2011. Kunstbanen har løftet KFUMs sportslige muligheder meget betydeligt. Som bekendt har KFUM et stærkt ønske om endnu en kunstbane. Den kommende kunstbane skal være til 11-Mandsfodbol. Og Poul har gennem politiske kontakter givet dette ønske et godt puf i den rigtige retning.

 

Bestyrelsen håber, at Poul vil fortsætte sine aktiviteter for KFUM.  Tillykke med Sølvnålen. 

 

Dirigenten – Tak til Flemming Gutheil

Tak til Flemming for at du tog dig tid til at lede generalforsamlingen igen i år. Tak for indsatsen, Flemming

 

Citat slut.

 

Dirigenten lukker generalforsamlingen

Flemming Gutheil lukker generalforsamlingen.

 

 

 

___

 

 

 

Dato                                   /      2016                            Dato                                   /      2016

 

 

_____________________________                             ______________________________

Peter Svendsen, referent                                             Flemming Gutheil, dirigent

Luk