Menu

Den første nyhed

image
24. oktober 2014 kl. 16:41
Mandag den 15. december 2014 kl. 19.00

Deltagere: Bo de Fries, David Bresemann, Jørgen Rønning, Per Kjeldsholm, Peter Svendsen, Sigrid Fonsdal, Stig Bertelsen og Thomas Sørensen.

Afbud: Magnus Pihl, Mette Amtoft Frandsen og Stine Trampe Broch.   

Referent: Peter.0. Præsentationsrunde i bestyrelsen

Da David er indtrådt i bestyrelsen, indledes bestyrelsesmødet med en præsentationsrunde.

1. Fremtidens sponsorater

Thomas Johansson er indbudt til bestyrelsesmødet for at præsentere Sponsorudvalgets fremtidsplaner. Johansson indleder med at præsentere sig selv samt de øvrige medlemmer af Boldklubbens Sponsorudvalg. Ud over Thomas Johansson består Sponsorudvalget af Finn Møller, Kim de Fries, Søren Maix og Peter Madsen.

Johansson fortæller om Boldklubbens sponsorsamarbejde med Arbejdernes Landsbank. Sponsoratet har gavnet KFUM, og har givet tilgang af kunder, med tilknytning til KFUM, til banken. Johansson vil kontakte Arbejdernes Landsbank i løbet af januar 2015 med henblik på en forlængelse af bankens sponsoraftale med Boldklubben.

Johansson uddeler et skriftligt oplæg fra Sponsorudvalget og fortæller om tilbud fra Sponsorudvalget til Boldklubbens ledelse vedrørende koordinering af sponsorarbejdet i forhold til de sponsorer, der hidtil har rettet henvendelse til holdledere, trænere og til næstformand, Thomas Sørensen. I fremtiden tilbyder Sponsorudvalget, at eksempelvis forældresponsorer eller virksomheder, der viser interesse for at sponsorere, henvises til Sponsorudvalget. Sponsorudvalget foretager herefter de nødvendige aftaler med sponsorerne.

Bestyrelsen tilslutter sig Sponsorudvalgets tilbud. I fremtiden bliver alle sponsorer derfor bedt om at indgå aftaler med Sponsorudvalget. Johansson fortæller, at Sponsorudvalget vil fremstille en flyer. Nævnte Flyer bliver en kortfattet oversigt over hvordan sponsorering, rent praktisk, foregår i KFUM, kontaktoplysninger mv., til brug for fremtidige potentielle sponsorer. 

I Sponsorudvalgets skriftlige oplæg til bestyrelsen fremhæves følgende initiativer: 1) Fane på Boldklubbens hjemmeside vedrørende sponsorer (sponsorside), 2) Tekst på hjemmesiden om hvordan man gør, hvis man gerne vil sponsorere et fodboldhold, 3) Mulighed for tekst på sponsorsiden fra de enkelte sponsorer, 4) Flyer vedrørende sponsorering til uddeling til virksomheder i lokalområdet, 5) Oprettelse af sponsorside på FaceBook, 6) Fire sponsormøder om året med eksempelvis bankospil, vinsmagning, golf og et årligt arrangement ved sæsonafslutning, 7) Opsætning af tavle i KFUM til brug for sponsorers visitkort, 8) Eventuelt tilbyde sponsorering af både KFUM Håndbold og Boldklubben (fodbold) og 9) Eventuel annoncering i lokalavisen rettet mod erhvervsvirksomheder. Annonceringen skal henlede erhvervsvirksomheders interesse mod mulighederne for sponsorering af Boldklubben.  

Bestyrelsen er glad for Sponsorudvalgets nye initiativer og indsatsområder.  

Bestyrelsen ønsker at fastslå Sponsorudvalgets juridiske stilling i forhold til Boldklubben. Bestyrelsen nedsætter et udvalg, der skal arbejde med nævnte problematik. Udvalget består af David, Stig og Peter.  

2. Meddelelser

Sigrid har været til møde i DBU København vedrørende Børnefodbold og fortæller om mødet. DBU Københavns har problemer med for få tilmeldte hold i pigefodbold. Måske skal DBU København i højere grad samarbejde med DBU Sjælland vedrørende udskrivning af fællesrækker for de to lokalunioner. De to lokalunioner er i øvrigt i gang med at forhandle om fælles specielregler vedrørende Børnefodbold.

Der vil i fremtiden blive flere hold til stævner for Børnefodbold. I fremtiden vil stævnerne blive afviklet med deltagelse af otte hold. Hidtil har stævnerne ofte været afviklet med fire deltagende hold.

3. Orientering fra kassereren

Per orienterer om Boldklubbens økonomi. Efter et uacceptabelt stort underskud i 2013, som følge af svigtende indtægter, er der rettet op på resultatet for 2014. I 2014 er der budgetteret med et underskud på 55.000 kr. Resultatet for 2014 forventes at blive en del bedre end det budgetterede resultat. Den forbedrede økonomi er opnået gennem markante besparelser fra 2013 til 2014. På trods af en anstrengt økonomi, har Boldklubbens likviditet været fuldt tilstrækkelig. Både i 2013 og i 2014. Det er helt nødvendigt at fortsætte den meget forsigtige budgettering i år 2015.

4. Målsætninger

Peter gennemgår opfyldelsen af såvel de kvantitative målsætninger samt opfyldelsen af de kvalitative målsætninger gennem 2014. Medlemstallet har været konstant gennem 2014, hvilket er utilfredsstillende. Opfyldelsen af de sportslige målsætninger har generelt været stærkt utilfredsstillende gennem 2014.

David påpeger specielt de lave medlemstal i de yngste årgange af Børnefodbold, og fremhæver, at de lave medlemstal risikerer at have negativ indflydelse mange år frem. David efterlyser et øget fokus, og en øget indsats, hvad angår U6 til og med U8. Sigrid ønsker at Børnefodbold tildeles øgede økonomiske ressourcer.

5. Forretningsordenen. Punktet, Fodboldudvalget, tilføjes som fast punkt på bestyrelsesmøder.

Boldklubben har nedsat et fodboldudvalg bestående af Bo, David, Jørgen, Magnus, Mette og Sigrid. Udvalget arbejder med overordnede retningslinjer, værdier og konkret udformning af KFUMs fodboldprofil. Udvalget arbejder hen imod en rød tråd i udviklingen af KFUMs spillere. Det blev vedtaget, at udvalgets arbejde i fremtiden vil blive taget op på alle bestyrelsesmøder.

6. Fodboldudvalget

Fodboldudvalget har holdt ét indledende møde. På mødet blev udvalget delt op i to udvalg. Ét udvalg, der arbejder med Børnefodbold og ét udvalg, der beskæftiger sig med Ungdomsfodbold og Seniorfodbold. I førstnævnte udvalg sidder Bo, Mette og Sigrid. Mens udvalget vedrørende Ungdomsfodbold og Seniorfodbold består af David, Jørgen og Magnus.

7. Brugerbestyrelsen

Thomas Sørensen orienterer om nye fra Brugerbestyrelsen.

A. To, små nye kunstbaner i Emdrupparken

Københavns Kommune har, i samarbejde med DBU København, bevilget to nye kunstbaner. Banerne er designet til Børnefodbold, og skal placeres i forlængelse af den eksisterende kunstbane på bane 3. Banerne bliver hver på 10 gange 20 meter og skal etableres i løbet af år 2015. Thomas Sørensen har kontaktet Emdrupparkens teamchef fra Københavns Kommune, Erik Hansen med henblik på en orientering vedrørende detaljerne i forbindelse med de kommende nye baner.

B. Skolereformen og haltider i Emdrup

Den udvidede daglige skoletid vil medføre, at afdelinger under KFUM Centralforeningen i fremtiden først kan forvente banetider i hallen fra kl. 15.00. Dette vil give problemer for KFUM Håndbold og for KFUM Tennis. Centralforeningens forretningsudvalg har behandlet sagen med henblik på mulige løsninger. Thomas Sørensen har opstillet et løsningsforslag vedrørende fordeling af haltimer under de ændrede vilkår.

8. Sponsor 500

Sponsor 500 er et støtteinitiativ, der skaffer midler til tilskud til rejser og ture i Børnefodbold og i Ungdomsfodbold. Sponsor 500 går ud på at sælge lodder á 500 kr. De 300 kr. går direkte til ungdomsarbejdet, mens de resterende 200 kr. går til gevinster. Der er i 2014 solgt 77 lodder. Dette giver et støttebeløb til rejser og ture på 23.000 kr. Der var budgetteret med et salg på 100 lodder.

Sigrid foreslår, at lodderne kan deles i to således, at to personer hver betaler 250 kr. David foreslår, at der kan sælges lodder uden gevinstchance. Det vil sige, at et lod vil koste 300 kr. Ved køb af et sådant lod, vil man ikke deltage i lodtrækning om gevinster.

9. Eventuelt

Punktet blev udsat.

Næste bestyrelsesmøde.

Tirsdag den 3. februar kl. 19.00.

 

Luk