Menu

Bestyrelsesreferat tirsdag den 3. feb 2015

image
Peter Svendsen
01. maj 2015 kl. 11:24

Deltagere: Jørgen Rønning, Magnus Pihl, Mette Amtoft Frandsen, Per Kjeldsholm, Peter Svendsen, Sigrid Fonsdal, Stig Bertelsen, Stine Trampe Broch og Thomas Sørensen.

 

Afbud: Bo de Fries og David Bresemann.   

 

Referent: Peter.

 

 

1. Revisorernes årsrapport 2014

 

Per gennemgår revisorernes årsrapport for 2014. Per nævner indledningsvis, at resultatet for 2014 er markant bedre end resultatet for 2013. Det realiserede resultat for 2014 er også bedre end budgettet for 2014. Per fremhæver, at på trods af resultatforbedringen, råder den stærkt forbedrede økonomi kun i mindre omfang bod på det meget store underskud for 2013. Resultatet for 2013 blev negativt med knap 238.000 kr., mens resultat for 2014 blev positivt med godt 26.000 kr.

 

Peter supplerer med hovedårsagerne til den forbedrede økonomi. På indtægtssiden er der realiseret noget større kontingentindtægter end budgetteret. I modsat retning trækker, at de kommunale tilskud har været mindre end budgetteret. På udgiftssiden har omlægningen til egenfinansiering af de enkelte afdelingers spilledragter bidraget væsentligt til den forbedrede økonomi. Det har også forbedret resultatet, at omkostningsgodtgørelserne i Børnefodbold har været faldende.

 

2. Budget 2015

 

Per gennemgår det udsendte budgetforslag for 2015. Efter nogle mindre justeringer af budgetforslaget vedtages budgettet. Der budgetteres med et underskud for 2015 på knap 50.000 kr.

 

Stine foreslår, at budgetposten bøder og gebyrer til DBU København splittes op i to selvstændige poster. Forslaget vedtages, og i fremtiden vil der være én separat konto til håndtering af bøder og en anden separat konto, hvor udgifter til gebyrer registreres.

 

3. Generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015

 

Bestyrelsen ønsker Flemming Gutheil, formand for KFUMs håndboldklub som dirigent. Samtlige de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, er villig til genvalg.

 

4. Vedtægtsændringer. Månedlig betaling af kontingent

 

Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer på generalforsamlingen den 24. marts 2015. Vedtægtsændringerne vil medføre overgang til månedlig kontingentbetaling gennem træk på medlemmernes betalingskort. Indmelding i KFUM vil i fremtiden foregå online gennem KFUMs hjemmeside. Bestyrelsen stiller forslag om følgende månedlige betalinger: Børnefodbold, 125 kr., Ungdomsfodbold, 150 kr., Seniorfodbold, 190 kr. og Gammelmandsfodbold, 100 kr. Bestyrelsen foreslår et halvårligt kontingent for passive medlemmer på 180 kr. samt et indmeldelsesgebyr for alle medlemskategorier på 50 kr.

 

Hvis bestyrelsens forslag vedtages af generalforsamlingen, vil bestyrelsen anskaffe en pc, der kan anvendes til at hjælpe nye medlemmer, der ikke selv kan håndtere onlineindmeldelse, med indmeldelse.    

 

5. Målsætninger

 

Peter orienterede om målopfyldelser gennem år 2014. Antallet af medlemmer har været konstant gennem året. Dette er langt fra Boldklubbens målsætning. Mette foreslår en målsætningsweekend. Hvis Boldklubbens nyværende målsætninger ikke er realistiske, bør målsætningerne ændres. Mette peger på muligheden for opstilling af årlige delmål.

 

6. Pigefodbold

 

Sigrid orienterer om et afholdt møde i DBU København vedrørende pigefodbold. På mødet var der en diskussion om et øget samarbejde mellem DBU København og DBU Sjælland. Der er en positiv indstilling til øget samarbejde, men en negativ indstilling i forbindelse med lange transportafstande ud til kampe på Sjælland.

 

7. Fodboldudvalget. Børnefodbold

 

Udvalget er i gang.

 

8. Fodboldudvalget. Ungdomsfodbold

 

Udvalget er i gang.

 

9. Meddelelser

 

A. Minibaner

 

Thomas fortæller, at Københavns Kommune i samarbejde med DBU København har bevilget to nye minibaner til KFUM.

 

B. Manglende snerydning

 

Stine orienterer om manglende snerydning på kunstbanen i weekender. Stine har forsøgt at opnå forbedringer på dette punkt gennem Københavns Kommune. Thomas supplerer med at fortælle, at anlægget i fremtiden bliver uden bemanding i weekender.

 

C. Hjemmesiden

 

Stine har været på kursus vedrørende DBUs forbedrede hjemmesideplatform.

 

D. Foredrag i KFUM med Asger Fredslund

 

Stine har formidlet kontakt til Asger Fredslund med henblik på foredrag i KFUM. Foredraget bliver tirsdag den 21. april 2015 kl. 20.00 i Café Parken. Asger har arbejdet på Siriuspatruljen og har specialer i blandt andet ledelse, teamcoaching og supervision. Trænere, ledere, spillere fra KFUM samt sponsorer vil blive inviteret til foredraget.

 

10. Centralforeningen

 

A. Udlejning af Sommerlejren til flygtninge

 

Thomas orienterer om, at hovedbestyrelsen overvejer at udleje Centralforeningens Sommerlejr til flygtninge i nogle vintermåneder. Peter er meget utilfreds med disse overvejelser. Peter mener, at lejren skal anvendes til KFUMs afdelinger samt lejlighedsvise udlejninger til institutioner.

 

 

 

B. Effekter fra julemarked i Huset, Nøkkerosevej 25

 

Thomas fortæller, at der er efterladt effekter fra et julemarked i Huset. Dette er ikke tilladt.

 

11. Eventuelt

 

A. Sponsorat fra ejendomskæden Home

 

Thomas orienterer om, at ejendomskæden skal have sponsortryk på spilledragter til otte hold. Førsteholdet, andetholdet i herresenior samt dameholdet skal have tryk på deres spilledragter. Sigrid og Magnus giver Thomas besked vedrørende tildeling af spilledragter i Børnefodbold og i Ungdomsfodbold.     

 

B. Køb af materialer

 

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at nettoresultatet fra KFUM dagen med indsamling af metalskrot skal gå til indkøb af materialer. Thomas oplyser, at materialerne er bestilt.

 

C. KFUM dag 2015

 

Bestyrelsen ønsker at gentage sidste års succes med afholdelse af en KFUM dag. Stine vil finde en dato til afholdelsen. Stine supplerer med et forslag om at få renoveret terrassen foran Café Parken.

 

D. Fælles fodboldtur for hold i Børnefodbold og Ungdomsfodbold

 

Bestyrelsen diskuterer om årets fodboldtur skal slutte op om KFUMs Idrætsforbunds Forbundsmesterskaber, eller om Boldklubben skal tilmeldes en anden turnering. Bestyrelsen nedsætter et udvalg bestående af Mette, Magnus, Stine og Sigrid.  

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde.

 

Tirsdag den 24. marts kl. 18.45. (Før generalforsamlingen samme aften).  

 

 

Sager til opfølgning

 

Sag træningsoversigt

Indledt

Afsluttes

Ansvarlig

 

Kommunikation. Strategi

Juni

2013

Maj

2015

Stine + Udvalg

Inspirationsaften for trænere i Børnefodbold

September 2014

Maj

2015

Mette, Sigrid og David  

Forbundsmesterskaber eller alternativ turnering 2015

Oktober

2014

Maj

2015

Mette og Stine