Menu

Referat af medlemsmøde om arv

image
Peter Svendsen
21. oktober 2021 kl. 13:45

KFUMs Boldklub - Medlemsmøde om arv til minde om Børge Hansen - Mandag den 30. august 2021 - Referent: Peter Svendsen

Referat

Bestyrelsens oplæg præsenteres af KFUMs formand, Peter Svendsen. Oplægget er gengivet nedenfor.

Oplæg ved Peter Svendsen

1. Orientering om arven

Peter orienterer om historien bag arven og uddeler et eksemplar af KFUMs Idræt, 12. aargang, 15. august 1932, nummer 8, fremfundet af Vagn Christensen, hvor der er en nekrolog over Børge Hansen skrevet af Ejler Jensen.

1.1 Arvens størrelse – Forventet formue ultimo 2021

Peter oplyser, at arven efter Niels Weis, saldo primo 2021; 180.000 kr., og aconto udbetaling af arv efter Grete og Carl Fengler, udbetalt 9. juni 2021; 6.000.000 kr. er lagt sammen i et depot, Boldklubben har oprettet til dette formål. Der har været en kursstigning på værdipapirerne frem til medlemsmødet på 520.000 kr. og bestyrelsen forventer en slutafregning ved boets endelige opgørelse på 2.300.000 kr. Bestyrelsen forventer således en samlet formue i depotet på 9.000.000 kr. ultimo 2021.

2. Principper for kapitalforvaltning og arvens placering i værdipapirer

A. Formuesammensætning: Aktier – Obligationer (inklusive likvide midler)

Sammensætningen bestemmes af forskellen mellem obligationsrenten på et 10årigt dansk statsgældsbevis og inflationen. Jo mere obligationsrenten overstiger inflationen des højere, vægtes obligationernes andel af den samlede formue. For tiden er renten efter inflation svagt negativ, og aktieandelen vægtes derfor med 90 procent af den samlede formue.

B. Risikospredning – Aktier

Aktiebeholdningen skal bestå af mellem 15 og 25 forskellige aktier. De enkelte aktier må højst udgøre 15 procent af den samlede formue. 

C. Gevinsthjemtagning - Aktier

Hvis aktiernes værdi stiger, så aktiernes samlede værdi overstiger den aktieandel, der fremgår af reglerne for ”Formuesammensætning”, sælges aktier og der opkøbes obligationer, således at formuesammensætningen genetableres.

 D. Opkøb - Aktier

Hvis aktiernes værdi falder, så aktiernes samlede værdi bliver mindre end den aktieandel, der fremgår af reglerne for ”Formuesammensætning”, opkøbes aktier og sælges obligationer, således at formuesammensætningen genetableres.

E. Stop tab - Aktier

Hvis kursudviklingen på en aktie er mere end 10 procent dårligere end kursudviklingen i C25 indekset, sælges aktien.

F. Formuetilpasning

Formuens sammensætning reguleres, i henhold til ovenstående, mindst én gang årligt.

2.1 Valg af aktier

Aktier vælges ud fra en vægtet vurdering af nøgletal vedrørende kursudvikling, profitabilitet, balance, pengestrøm, pris, udbytte samt specifikke forhold vedrørende de enkelte aktie/virksomhed.

2.2 Konkrete aktier

Peter viser en oversigt over de akter, der aktuelt er valgt.

2.3 Valg af obligationer – Samt likvide midler

Der vælges obligationer og likviditet med henblik på at opnå den bedst mulige langsigtede forrentning. (Eventuelt den mindst mulige negative forrentning).

Ved forventning om rentestigning investeres i obligationer med kort løbetid.

Hvis renteniveauet ligger tæt på det forventede afkast på aktier, investeres i obligationer med lang løbetid.

Den samlede likviditet på Boldklubbens konti, må skal ligge inden for den sikrede indlånsgrænse. Det vil sige 100.000 euro i 2021, cirka lig med 750.000 kr.

3. Sammenhæng mellem forrentning af kapital og driften

Vi ønsker at overføre den del af den langsigtede forrentning, der overstiger inflationen. De arvede formuer skal bevare deres købekraft på langt sigt. På den måde får de nuværende KFUM-medlemmer gavn af arven og det gør de kommende generationers KFUM-medlemmer også.

Regneeksempel

Arvede formuer + hidtidigt afkast af formuerne:                               9.000.000 kr.

Afkast:          6,5 procent af formuen

Inflation:       1,5 procent

Årlig styrkelse af Boldklubbens drift 5 procent af 9.000.000 kr.:          450.000 kr.

 

Beløbet svarer til en styrkelse af driften på ca. 30 procent

4. Formål og mål vedrørende arvens anvendelse

4.1 Formål

Det skal være muligt for alle årgange – drenge og piger – at spille 11-mandsfodbold, når medlemmerne er gamle nok til 11-mandsfodbold. Alle medlemmer skal have mulighed for at træne og spille med spillere på deres eget niveau. Anlægget i Emdrup skal være et rent KFUM-anlæg

4.2 Mål

Medlemstallet skal i løbet af 6 – 8 år stige til ca. 1.240 aktive.

5. Arvens anvendelse

5.1 Økonomisk ramme

Afkast af arvede midler 450.000 kr. årligt. Plus en eventuel kontingentstigning i Børne- og Ungdomsfodbold

5.2 Anvendelse – Bestyrelsens initiativer og forslag

  • Styrkelse af trænermiljøet i KFUMs syv grupper af aktive

 

Gruppe

Afdelinger

1

U6 – U7 – U8

2

U9 – U10 – U11

3

U12 – U13 – U14

4

U15 – U16 – U17

5

U18 – U19 – Senior

6

Gammelmands

7

Alternative fodboldformer

 

  • Ansættelser af trænergruppeledere
  • Øget koordinering inden for grupperne
  • Flere trænerkontrakter med hvid løn
  • Alternative fodboldformer – Fodboldfitness for 15 til 20årige og for gamle
  • Styrkelse af administrationen
  • Flere sociale arrangementer på tværs af afdelinger – Fællesspisninger mv.
  • Politiske kontakter på Rådhuset – Øget politisk samarbejde – Mere samarbejde med DBU København på det politiske plan

Anvendelse – Forslag fra medlemmer

  • Peter afslutter oplægget med at bede om forslag fra de fremmødte medlemmer

 

Medlemsmødets kommentarer til oplægget

Poul Damgaard

Poul roser Peters oplæg. Poul foreslår en mindeturnering i Børge Hansens navn. Der kan tilknyttes en pokal til turneringen.

Vagn Christensen

Vagn nævner, at Vagn har vanskeligt ved at forstå bestyrelsens/Peters oplæg vedrørende aktiekøb mv. Vagn peger på muligheden for rådgivning, eventuelt fra Boldklubbens revisor, Nils Jørner.

Thomas Sørensen

Thomas roser Peters arbejde med arvesagen og nævner, at Peter er uddannet økonom.

Tina Barming

Tina støtter Vagns indlæg.

Malte Larsen og Asbjørn Helge

Malte og Asbjørn peger på mulighederne for at ansætte folk, der kan udvikle klubben.

Tina Barming

Tina nævner konceptet, Motivu som samarbejder med DGI om fastholdelse og tiltrækning af medlemmer. Tina nævner, at den begrænsede banekapacitet i vinterhalvåret kan sætte en begrænsning for antallet af medlemmer.

Vagn Christensen

Vagn ønsker, at der opsættes bænke til tilskuere til kampe på bane 1.

Sebastian Larsen

Sebastian ønsker nye spillerbokse, da de nuværende er slidt ned og har huller i tagene.

Thomas Sørensen

Thomas nævner, at det er problematisk, og måske en glidebane, hvis Boldklubben selv afholder udgifter, der burde afholdes af Københavns Kommune.

Flemming Gutheil

Flemming nævner, at formanden for KFUM, Håndbold, Steen Kriegen Pedersen har erfaring med aktiehandel, og at Steen kunne give råd til Boldklubben.

Knud Schack Petersen

Knud fremhæver, at Boldklubben fylder 125 år i år 2024. Der kan bruges midler i forbindelsen med fejringen af den runde fødselsdag.

Sarah Trap Christensen

Sarah ønsker, at saunaen bliver renoveret så den kan bruges efter træning og kamp.

Thomas Sørensen

Thomas svarer, at saunaen skal renoveres.

Poul-Erik Holm (Pølle)

Pølle nævner, at en del redskaber i Styrkeslottet tænger til udskiftning.

Peter Svendsen

Peter svarer, at udskiftninger af redskaber kræver konkrete tilbud og at udskiftninger skal koordineres med Jens Østerlin, der står i spidsen for Styrkeslottet.

Frederik Baarts

Frederik nævner, at det kan være en mulighed, at spørge Brian Jensen (tidligere førsteholdsspiller i Boldklubben) vedrørende anskaffelse af redskaber, da Brian er i den branche.

Flemming Gutheil

Flemming efterspørger flere idéer vedrørende arvens anvendelse.

Mette Amtoft Frandsen

Mette peger på at arven bør anvendes på initiativer, der kan samle klubben.

Markus Mohr

Mohr nævner muligheden for løbende at præsentere bestyrelsen for idéer.

Luk