Menu

Referat af bestyrelsesmødet 26. august 2019

image
30. oktober 2019 kl. 18:33

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub.
Mandag den 26. august 2019 kl. 19.00

Deltagere: Christian Bendsen, Emil Lavard Munksgaard, Mette Amtoft Frandsen, Peter Svendsen og Thomas Sørensen.

Afbud: Ingen
Referent: Peter

0. Præmisser for bestyrelsesmødet
Bestyrelsesmødet skal tage halvanden time. Bestyrelsen foretager en grundig behandling af de udvalgte punkter på dagsordenen, som tiden tillader. Ikke behandlede punkter tages op på senere bestyrelsesmøder eller behandles på anden vis. Den udsendte dagsorden bliver delvis suspenderet, da bestyrelsen hastebehandler en presserende sag vedrørende Københavns Kommunes tiltag med opkrævning af baneleje.

00. Baneleje
Peter har udarbejdet et skøn over udgifter til baneleje til kommunen. Kommunen har bebudet, at en del af provenuet fra banelejen skal tilbageføres til foreningerne i form af en forhøjelse af kommunens medlemstilskud til børn og unge. Størrelsen af udgifter til baneleje er forbundet med en del usikkerhed og størrelsen af forhøjelsen af kommunens medlemstilskud er forbundet med meget stor usikkerhed. Bestyrelsen foretager en arbejdsdeling med henblik på at skabe det bedst mulige overblik over Boldklubbens fremtidige økonomiske situation, set i lyset af baneleje og forhøjede medlemstilskud. Bestyrelsen vil søge råd og oplysninger blandt kommunale embedsmænd, kommunalpolitikere samt i DBU København. Opkrævningen af baneleje kan potentielt give
Boldklubben likviditetsmæssige problemer i december 2019. Thomas vil kontakte KFUM
Centralforeningens hovedkasserer, Jens Risum med henblik på en eventuel udsættelse af
Boldklubbens afregning med Centralforeningen, der falder i december og dækker Boldklubbens betaling for anvendelse af Jægersprislejren og anvendelse af foreningshuset, Nøkkerosevej 25. Bestyrelsen vedtager at træffe nødvendige økonomiske foranstaltninger fire uger efter nærværende bestyrelsesmøde. Det vil sige, at bestyrelsen træffer beslutning vedrørende forslag til kontingentstigning mandag den 23. september 2019. Herefter vil bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at få effektueret de nødvendige kontingentstigninger. Bestyrelsen beklager kommunens beslutning. Bestyrelsen finder at kommunens beslutning er ekstrem bureaukratisk, omkostningstung og demotiverende for foreningernes frivillige arbejde.

2. Administrationsudvalget
Emil arbejder frem mod, at førsteholdets fanside skal være en KFUM fanside med et bredt KFUM-sigte.

3. KFUM-dag lørdag den 7. september 2019
KFUM-dagen indledes med fælles opvarmning ved Ole H. Svendsen. Herefter afvikles en intern fodboldturnering på tværs af afdelinger, dog opdelt i alderskategorier. Der bliver opstillet boder, der kan benyttes af forældre og af spillere mellem kampene. U15 Drenge og U16 Piger har boder med mad og med kager. U12 Piger har tombola. Bestyrelsen vil søge Vennerne om tilskud til præmier. Der vil være medaljer samt slikposer til de små. Christian og Thomas vil sørge for mikrofon og højttaler. Christian står for dommerbemandingen. Den interne fodboldturnering skal være færdigafviklet omkring 13. Herefter kan deltagerne se førsteholdets kamp mod Avedøre og efterfølgende se kvindernes kamp mod GVI.

5. Aktivitetsudvalget
Der er skabsflyttedag tirsdag den 27. august 2019 kl. 17.00 – 18.00.

9. Meddelelser
Husudvalget indbyder til housewarming i KFUM Centralforeningens nyrenoverede foreningshus, Nøkkerosevej 25. Det bliver fredag den 27. september 2019 kl. 16.00 – 18.00.

Næste møde.
Mandag den 28. oktober 2019.

Sager til opfølgning
Sag:Ansvarlig
Oprykning fra gruppe 1 til gruppe
Indledt: 2 December 2018
Afsluttes: Oktober 2019
Ansvarlig: Bestyrelsen

Luk