Menu

Ekstraordinær generalforsamling 23. oktober 2019

image
12. november 2019 kl. 18:41

KFUMs Boldklub – Ekstraordinær generalforsamling – Onsdag den 23. oktober 2019

 

Referat

 

  1. Valg af dirigent

Poul Damgaard (herefter dirigenten) vælges til dirigent.

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

 

  1. Bestyrelsens forslag til kontingentsatser

 

Peter Svendsen (formanden)

Peter fremlægger og motiverer bestyrelsens forslaget til kontingentstigninger. Problemstillingen er, at Københavns Kommune, med virkning fra 1. november 2019, vil opkræve baneleje for brug af kommunens fodboldbaner, haller mv. Som hel eller delvis kompensation for denne baneleje har kommunen bebudet, at de kommunale medlemstilskud til børn og unge vil blive hævet.

Peter præsenterer bestyrelsens skøn over hvilke konsekvenser ovenstående vil få for Boldklubbens økonomi.

 

Baneleje

På dette punkt er de fremtidige konditioner ret klare; der skal betales 40 kr. i timen for leje af en fodboldbane til 11-mandsfodbold, mens leje af en 7-mandsbane koster 20 kr. i timen. Med Boldklubbens nuværende baneanvendelse vil den årlige baneleje andrage 108.000 kr. Herfra skal trækkes besparelser for leje på tidspunkter, hvor banerne ikke kan anvendes på grund af tidlig solnedgang (anslået til 6.000 kr.) samt besparelser vedrørende aflyste banetimer, på grund af udebaneaktiviteter mv. (anslået til 4.000 kr.). Med nævnte korrektioner anslår bestyrelsen, at banelejen vil andrage knap 100.000 kr. pr. år.

 

Forhøjet medlemstilskud

Det har ikke været muligt at få valide oplysninger vedrørende størrelsen af de bebudede stigninger i medlemstilskuddet. Bestyrelsen har udført store bestræbelser med at fremskaffe tal vedrørende de kommende medlemstilskud. Bestyrelsen har søgt information hos kommunale embedsmænd, politikere samt hos DBU København. Bestyrelsen har foretaget et skøn på baggrund af de medlemstilskud, der er gældende i år 2019. I år 2019 modtager Boldklubben kommunale medlemstilskud på 117.000 kr. Bestyrelsen skønner, at medlemstilskuddet stiger med godt 25 procent, svarende til en stigning på 30.000 kr.

 

Nettofinansieringsbehov

Med udgifter til baneleje på 100.000 kr. og stigende medlemstilskud på 30.000 kr., vil Boldklubben have et nettofinansieringsbehov på 70.000 kr. årligt i de kommende år.

 

Kontingentstigning

Bestyrelsen foreslår, at finansieringsbehovet dækkes solidarisk af alle aktive medlemmer, svarende til en månedlig kontingentstigning på 14 kr. for alle aktive medlemmer. Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatserne, med virkning fra 1. november 2019, bliver som vist nedenfor:

 

 

 

 

Kontingent pr. 1. november 2019 – Kontingent pr. måned  

Medlemsgruppe

 Kroner

Aktive op til 13 år

172

Aktive op til 19 år

188

Aktive op til 33 år

221

Aktive der er fyldt 33 år 

147

Forældre/værge

66

Passive

37

 

Indmeldelsesgebyr

54

 

 

Generalforsamlingens kommentarer til bestyrelsens oplæg  

 

Vagn Christensen

Vagn refererer til en samtale med administrationschef i DBU København, Jan Kristensen. Det er DBU Københavns opfattelse, at banelejen, fuldt ud, vil blive modsvaret af stigende medlemstilskud, for så vidt angår foreninger med børn og unge.

Vagn spørger, om Boldklubben har fået et officielt papir fra kommunen vedrørende de ændrede forhold med hensyn til baneleje og forhøjede medlemstilskud.

Vagn beklager, at kommunens ændrede regler vil medføre et kæmpe bureaukrati i foreningerne og i kommunen.

Vagn nævner, at Vagn har opfattet, at de ændrede forhold skal resultere i en forbedring af kommunens økonomi med 3 mio. kr.

 

Torben Makker Marcussen

Makker opfordrer til, at der bliver taget kontakt til lokalpolitikere med henblik på at rette fokus på de forringede forhold for foreningerne i Københavns Kommune.

 

Poul Damgaard

Poul gør opmærksom på, at der bliver arbejdet med politiske kontakter. Dette med henblik på at gøre opmærksom på de problemer, som kommunens vedtagelser medfører, og med henblik på at afbøde disse problemer.

 

Peter Svendsen

Peter anfører, at det er bestyrelsens opfattelse, at DBU Københavns udmelding, vedrørende neutralitet mellem baneleje og forhøjede medlemstilskud, er helt udokumenteret. Da kommunen ønsker at styrke kommunens økonomi, virker det urealistisk, at foreninger med børn og unge bliver stillet lige så gunstigt efter den nye ordning, som før den nye ordning. Hvis Boldklubben skulle opleve, at den nye ordning skulle være økonomisk neutral, vil det kræve, at medlemstilskuddet til KFUM skulle næsten fordobles i forhold til støtteniveauet i år 2019. En sådan stigning finder bestyrelsen urealistisk. Peter anfører, at Boldklubben, sammenlignet med en del andre fodboldklubber i København, har en ret stor banekapacitet i forhold til antallet af børn og unge. Dette peger på, at den nye ordning ikke vil være økonomisk neutral for Boldklubben.

Peter meddeler, at Boldklubben ikke har modtaget et officielt papir, der fastslår de nye regler vedrørende baneleje og stigninger i medlemstilskud.

 

Vagn Christensen og Torben Makker Marcussen

Vagn og Makker peger på muligheden for at undlade at betale banelejen, når opkrævningen kommer.

 

Peter Svendsen

Peter svarer, at bestyrelsen ikke ser nogen mulighed for at undlade at betale de regninger, som kommunen udsteder. Hvis Boldklubben ikke betaler lejen, risikerer Boldklubben, at andre lejere overtager banerne.

 

David Bresemann Jakobsen  

David foreslår, at betalingsproblemet løses ”up front” gennem den kontingentstigning, som bestyrelsen foreslår. David anfører, at Boldklubben bør kontakte andre københavnske klubber med henblik på en samlet indsats over for det politiske niveau.

David tilføjer, at det er på tide, at KFUM tildeles en kunstgræsbane til 11-mandsfodbold.

 

Vagn Christensen

Vagn peger på, at det kunne være gavnligt at samarbejde med klubber som Frem, Skjold og Fremad Valby.

 

David Bresemann Jakobsen

David tilbyder at indkalde relevante klubber til et møde i KFUM. David ønsker en oversigt, fra bestyrelsen, over klubber, som det vil være gavnligt at invitere. Herefter vil David skrive et udkast til en invitation til klubberne.

 

Dirigenten

Dirigenten sætter bestyrelsen forslag til afstemning. Forslaget sættet til afstemning med en tilføjelse om, at bestyrelsen skal samarbejde med andre klubber, med henblik på at udredning og afbødning af de negative konsekvenser af politikernes initiativ.

 

Bestyrelsens forslag til kontingentstigninger, med tilføjelse af ovenstående forslag vedrørende klubsamarbejde, vedtages enstemmigt.

 

Dirigenten takker for god ro og orden og lukker den ekstraordinære generalforsamling.

 

 

 

 

Dato             /                     2019                                    Dato             /                     2019

 

 

 

_____________________________                             ______________________________

Peter Svendsen, referent                                              Poul Damgaard, dirigent

 

 

 

   

Luk