Menu

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub Mandag den 5. februar 2018

image
02. marts 2018 kl. 07:52

Mandag den 5. februar 2018 kl. 19.00

Deltagere: Christian Bendsen, Mette Amtoft Frandsen, Mikael Pedersen, Peter Svendsen og Thomas Sørensen.
Afbud:
Referent: Peter.

 

0. Præmisser for bestyrelsesmødet
Bestyrelsesmødet skal tage halvanden time. Bestyrelsen foretager en grundig behandling af de udvalgte punkter på dagsordenen, som tiden tillader. Ikke behandlede punkter tages op på senere bestyrelsesmøder eller behandles på anden vis.

1. Resultat 2017
Peter gennemgår resultatet for 2017 og sammenligner med budgettet for 2017. Resultatet blev negativt med godt 63.000 kr. mod et budgetteret underskud på knap 48.000 kr. Resultatet blev således godt 15.000 kr. værre end budgetteret. På indtægtssiden var der svigtende indtægter vedrørende kontingent fra Ungdomsfodbold, mens denne negative afvigelse, i nogen grad, blev opvejet af, at kontingentet fra Børnefodbold oversteg den budgetterede indtægt. Sponsorindtægterne blev knap 38.000 kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes svigtende indtægter vedrørende Supermålaktier (1. senior scorede ikke så mange mål i 2016) samt svigtende indtægter vedrørende VIP sponsorater. Der blev i 2017 opnået kompenserende besparelser vedrørende udgifter til DBU København, sponsorpleje samt omkostningsgodtgørelser. På omkostningssiden blev resultat belastet af, at Boldklubbens tørremaskiner brød sammen og derfor blev udskiftet.

2. Budget 2018
Peter gennemgår et udkast til budget for 2018. Budgetudkastet er en fremskrivning af realiserede udgifter og indtægter vedrørende 2017. Budgetudkastet udviser et underskud på godt 60.000 kr. Bestyrelsen finder underskuddet uacceptabelt og finder besparelser i udkastet på 20.000 kr. På denne baggrund finder bestyrelsen det nødvendigt at foreslå kontingentstigninger på den kommende generalforsamling til marts 2018. Bestyrelsen vil foreslå generalforsamlingen kontingentstigninger med et samlet provenu på knap 51.000 kr. Hvis kontingentstigningerne bliver vedtaget vil budgettet for 2018 blive positivt med et budgetteret resultat på godt 10.000 kr.

3. Generalforsamling 2018
A. Kontingentstigning
Bestyrelsen vil foreslå følgende stigninger i det månedlige kontingent: Børnefodbold stiger med 21 kr. (fra 134 kr. til 155 kr.), Ungdomsfodbold stiger med 10 kr. (fra 160 kr. til 170 kr.), kontingentet for Gammelmandsfodbold stiger med 14 kr. (fra 106 kr. til 120 kr.), kontingentet for Forældremedlemskab stiger med 1 kr. (fra 64 kr. til 65 kr.) og kontingentet for Passive stiger med 3 kr. (fra 33 kr. til 36 kr.).

B. Dirigent
Bestyrelsen vil spørge Flemming Gutheil, leder af Håndboldafdelingen, om Flemming Gutheil kan lede Boldklubbens generalforsamling igen i 2018.

4. KFUM Centralforeningen Thomas orienterer
A. Centralforeningens generalforsamling
Centralforeningen holder generalforsamling mandag den 19. marts 2018.

B. Ny opsynsmand/vicevært i Huset, Nøkkerosevej 25
Centralforeningen har valgt Frederik Person til at ”passe på Huset”, bestille håndværkere mv.

C. Nye røgalarmer i Huset
Med henblik på at øge sikkerheden i Huset, vil der blive installeret nye røgalarmer, der er tilsluttet lysnettet, frem for de nuværende, der er batteridrevne.

6. Administrationsudvalget
Mikael fortæller, at Boldklubbens administrative ben har fået tilknyttet en administrationskonsulent som led i det frivillighedsprojekt, som Boldklubben kører med støtte fra Københavns Kommune og fra DBU København. Konsulenten er Tobias Ilum, der er deltidsansat i Boldklubben Vestia, hvor Tobias netop arbejder med administration. Tobias sidder endvidere i bestyrelsen for DBU København. Tobias vil i fremtiden deltage i møder i Administrativt Udvalg. Alle tre udvalg under bestyrelsen, har nu fået tilknyttet en konsulent.

7. Aktivitetsudvalget
Mette orienterer.
A. Kommende møde

Mette fortæller, at Aktivitetsudvalget holder det næste møde, torsdag den 8. februar 2018.

B. Forældremøde
Udvalget og konsulent, Ane Rode arbejder med at planlægge et forældremøde for forældre til børn i U10 piger og U10 drenge. Disse hold har et højt aktivitetsniveau og deres erfaringer og resultater kan måske overføres til andre afdelinger. Forældremødet skal også sikre, at arbejdet i U10 piger og drenge hænger sammen og at aktiviteterne ikke er bundet op på nogle få ildsjæle blandt forældrene.

C. KFUM dag
Fodboldudvalget har foreslået søndag den 6. maj 2018. Aktivitetsudvalget tilslutter sig denne dato. Dagen skal selvfølgelig have fodboldelementer, men disse skal suppleres med øvrige aktiviteter. Fodboldudvalget og Aktivitetsudvalget samarbejder om arrangementet. Administrationen skal, så vidt det er muligt, friholde dagen for fodboldkampe. Specielt kampe i Emdrup.

D. Lions Cup 2018
Mette fortæller om massiv opbakning. KFUM vil stille med 9 hold og omkring 100 aktive spillere. Samtlige Boldklubbens pigehold deltager i turen. Mette fortæller, at turens økonomi er presset, da arrangørerne har sat deltagerpris og holdgebyr i vejret. Dette er sket efter, at de deltagende børns forældre har fået udmeldt en deltagerpris fra KFUMs side. Bestyrelsen er positivt indstillet med hensyn til at finde supplerende midler til turens gennemførelse.

E. Gruppeledere for de forskellige grupper
Posterne som gruppeler for de forskellige grupper, er, i vidt omfang, besat med medlemmer af Aktivitetsudvalget. Det samme mønster gør sig gældende, hvad angår Administrationsudvalget og hvad angår Fodboldudvalget. Mønsteret følger ikke Boldklubbens politik angående ”flere gør mindre”. Der skal arbejdes frem mod flere gruppeledere, der ikke samtidig sidder i Administrativt Udvalg, Fodboldudvalget eller i Aktivitetsudvalget. 

8. Sommerlejr for Børnefodbold og for Ungdomsfodbold 2018
Ane Rode arbejder med at få igangsat sommerlejr for børn og unge i Boldklubben. Det har vist sig vanskeligt at samle frivillige ledere til at lede sommerlejrene.

9. Fodboldudvalget
Christian orienterer om arbejdet i Fodboldudvalget. 

A. Træningsplaner – Foråret 2018
Peter har sendt den overordnede træningsplan, for de forskellige grupper, til Fodboldudvalget. Afdelingernes træningstider vil blive fastsat, af gruppelederne/Fodboldudvalget, inden udgangen af februar 2018.

B. Fodboldkonsulenten
Morten Bech er godt i gang med arbejdet i KFUM. Morten arbejder blandt andet med trænernes pædagogik i forbindelse med træning, kampledelse med videre.

C. Socialt arrangement for KFUMs trænere
Fodboldudvalget arbejder med en trænerdag, der skal afholdes torsdag den 22. februar 2018.

D. Velkomstskrivelse til nye trænere
Fodboldudvalget arbejder med ovenstående.

E. Trænerkurser
Fodboldudvalget ønsker at tilbyde DBU trænerkurser til otte af Boldklubbens trænere.

F. Sponsorarbejde
Ole Hjortlund Svendsen og David Bresemann Jakobsen, fra Fodboldudvalget arbejder med tiltrækning af flere sponsorer til Boldklubben. Arbejdet vil blive koordineret med Thomas Sørensen. Der kan muligvis hentes råd og hjælp fra medlemmer af det tidligere Sponsorudvalg.

Næste bestyrelsesmøde.
Generalforsamling Tirsdag den 20. marts 2018

Sager til opfølgning
Omkostningsgodtgørelser
Indledt Juni 2017. Afsluttes April 2018. Ansvarlig: Bestyrelsen 

Luk