Menu

Nytårshilsen fra formanden 2015

image Thomas Sørensen er også med...dog ikke med ansigtet.
Peter Svendsen
24. december 2015 kl. 14:53


Nytårshilsen fra formanden

 

Hermed den årlige nytårshilsen med en gennemgang af nogle af bestyrelsens fokusområder samt udpluk af årets gang i KFUMs Boldklub

 

Højnelse af det fodboldfaglige niveau i KFUM

 

For godt et år siden nedsatte bestyrelsen et fodboldudvalg af udvalgte bestyrelsesmedlemmer. Udvalget skal se længere end til den daglige drift og udelukkende koncentrere sig om at højne det fodboldfaglige niveau i KFUM. Udvalget har arbejdet med en lang række emner som eksempelvis kriterier for valg af trænere, en trænerfolder til brug for nye trænere i KFUM, etablering af en intern dommerklub samt med kursusudbud. I efteråret 2015 færdiggjorde udvalget Den Røde Tråd for udvikling af fodboldspillere i Boldklubben.

 

Den Røde Tråd

 

I løbet af foråret 2016 skal Den Røde Tråd introduceres i KFUMs mange afdelinger. Den Røde Tråd indeholder afsnit om sportslige mål, spillefilosofi, aldersrelateret træning og aldersrelaterede færdigheder, uddannelse af trænere, talentudvikling, antal år med samme træner samt forventninger til trænere, spillere og forældre. Som noget nyt, er det endvidere præsideret, at spillere i KFUM skal have mulighed for mindst tre ugentlige træningsgange pr. uge. Træningsmængden skal blandt andet øges gennem muligheden for at dygtige og ambitiøse spillere træner med ældre årgange som supplement til træningen i spillernes egen årgang. Det skal på tilsvarende vis være muligt at træne med spillere, der er yngre end spillerne i ens egen årgang. Muligheden for at spillere kan rykke op og ned, i forhold til den årgang de tilhører, nødvendiggør en anden organisering af den overordnede træningsplan.

 

Overordnet organisering af træning i KFUM    

 

Fra foråret 2016 skal den overordnede træningsplan organiseres så de enkelte afdelinger, U6, U7… og så videre, tildeles faste træningstider, som fastholdes år efter år. Da der skal være mulighed for oprykning og nedrykning af spillere mellem de forskellige årgange, kan årgange, der aldersmæssigt ligger ved siden af hinanden ikke træne samtidigt. Seniorfodbold skal organiseres så ikke al seniortræning er placeret på samme træningsdage. Spredningen skal sikre sammenhæng i hele seniorafdelingen samt sikre, at de mest træningsivrige spillere får mulighed for at træne fast tre gange om ugen. Den nye organisering vil skabe en del overgangsproblemer. Men bestyrelsen vurderer, at de kortsigtede besværligheder overstiges af de langsigtede gevinster. Den nye organisering kræver en del fleksibilitet, tilvænning samt opbakning fra de forskellige afdelingers trænere og ledere.

 

DBU konsulent til KFUM i 2016 og 2017

 

KFUM har fået bevilget en DBU konsulent i de kommende to år med henblik på at højne det fodboldfaglige niveau. Konsulenten skal i hovedsagen hjælpe med implementeringen af Den Røde Tråd samt understøtte KFUMs fokusering på udvikling og uddannelse af trænere i de kommende år. Konsulenten skal endvidere arbejde med organisering af træning og trænere samt med spillerrekruttering. Konsulenten vil endvidere hjælpe med at følge op på KFUMs kvantitative og kvalitative målsætninger. Konsulentens arbejde støttes økonomisk af DBU og af Danmarks Idrætsforbund. I Boldklubregi støttes økonomisk af Supermålaktieudvalget.     

 

Træneruddannelse

 

Konsulentens arbejde med at højne det fodboldfaglige niveau skal understøttes af en massiv træneroprustning i form af deltagelse i DBUs trænertilbud til Børne- og Ungdomstrænere. Konkret skal Boldklubbens trænere tilbydes at følge DBUs kursusrække til erhvervelse af C Licens. Nogle få trænere, med en vis alder og en vis erfaring, vil blive tilbudt at følge DBUs B1 trænerkurser.

 

Projekt for U6 og U7 drenge og piger

I foråret 2015 opnåede KFUM projektstøtte fra Københavns Kommunes Udviklingspulje samt fra DBU Københavns Udviklingspulje. Projektet handler om at tiltrække spillere, trænere og ledere samt forældre til de yngste årgange af Børnefodbold. Projektet blev igangsat i efteråret 2015 og vil blive afsluttet i efteråret 2016. Projektets mål er blandt andet at tiltrække 64 nye små fodboldspillere. Projektet har tilknyttet en projektleder samt en administrativ leder. Projektledelsen arbejder flittigt og målbevidst. Der er tilknyttet tre trænere samt fire KFUM fodboldambassadører. Sidstnævnte skal repræsentere KFUM på de lokale folkeskoler. Alle der er tilknyttet projektet har ydet en meget fin indsats, og det er KFUMs håb, at medlemstilstrømningen vil komme i løbet af foråret og sommeren 2016. 

 

Kunststofbane til 11 Mandsfodbold

 

Bestyrelsen har i samarbejde med DBU udført et stort arbejde med at få bevilget en kunststofbane til 11 Mandsfodbold fra Københavns Kommune. KFUM har været begunstiget af en forbedret kontakt til det politiske niveau på Københavns Rådhus. Dette har blandt andet resulteret i et besøg i KFUM af Kultur og Fritidsborgmesteren. Vi krydser fingre for, at politikerne finder de ca. 10 mio. kr., en kunstbane med lys koster, i løbet af en begrænset tidshorisont. En kunstbane til 11 Mandsfodbold vil gøre det væsentligt lettere at leve op til Boldklubbens målsætning om et stigende medlemstal. Den nyværende lille kunstbane er et meget væsentligt fremskridt, men banen er ikke attraktiv i forbindelse med kampe og træning for U14 og opefter. Man kan selvfølgelig ikke spille 11 Mandsfodbold på en bane, der er beregnet til 7 Mandsfodbold, og den samlede banekapacitet til træning i vinterhalvåret er også meget utilstrækkelig. Træningsforholdene på den nuværende lille bane er ind imellem noget kaotiske på grund af for mange spillere på for lidt plads.

 

DBUs fodboldskole i KFUM  

 

Den efterhånden mangeårige tradition med afholdelse af DBUs fodboldskole i KFUM blev også opretholdt i år 2015. Der deltog 112 børn under ledelse af en skoleleder, en trænerleder, 7 trænere samt 7 trænerassistenter. Endnu et år med stor succes for fodboldskolen i KFUM. Der bliver også fodboldskole i KFUM i år 2016.

 

Fodboldrejser og ture

 

Boldklubben satser meget på, at specielt medlemmer af Børnefodbold og Ungdomsfodbold får nogle oplevelser sammen, der supplerer fodbold, med tilbud af mere social karakter. Hvert år har Boldklubben fem weekender op til forårssæsonen, hvor forskellige afdelinger er på weekend i KFUM Centralforeningens Sommerlejr i Jægerspris. I de seneste år har KFUM genoptaget sommerlejre for Børnefodbold. Børnefodbold skal også på sommerlejr i Jægerspris i år 2016. Boldklubben har fundet en afløser for de traditionelle forbundsmesterskaber i KFUM regi, nemlig Lions Cup. Denne turnering afholdes i år 2016 i pinsen i Kalundborg, og indtil videre er der tilmeldt fire ungdomshold fra Boldklubben. I år 2014 var U15 Pigerne på fodboldrejse til Holland, i år 2015 besøgte Grand Old Masters Aalborg, hvor Aalborg Chang var værter for en turnering og i efterårsferien 2016 skal vores kommende U17 Drenge til Spanien i efterårsferien. Drengene er 21 spillere i afdelingen og samtlige spillere er tilsluttet en opsparingsordning, med henblik på at tage på tur i samlet trop.

 

Foredrag med Asger Fredslund

 

Som nævnt skal KFUM kunne byde på andre oplevelser end de rent fodboldmæssige. Dette blev understreget med et foredrag af Asger Fredslund i april 2015. Asger Fredslund har arbejdet på Sirius patruljen og har specialer i blandt andet ledelse, teamcoaching og supervision. Foredraget blev overværet af en fyldt Café Parken. Trænere, ledere, spillere fra KFUM samt sponsorer havde en spændende og lærerig aften.

 

KFUMs sponsorarbejde

 

KFUM er godt hjulpet med hele tre interne, faste sponsorkoncepter; VIP Sponsorerne, Supermålaktionærerne og Sponsor 500. Ud over de interne støtter ydes også støtte fra Vennerne, der er en ekstern og selvstændig støtteforening, der også yder støtte til KFUMs håndboldafdeling. Det har været et godt økonomisk år for de tre interne støttekoncepter. Sponsor 500 ordningen har levet op til det budgetterede på indtægtssiden, mens såvel VIP Sponsorarbejdet som Supermålaktierne har oversteget de budgetterede indtægter betragteligt. De tre sponsorordninger er i løbet af år 2014 og 2015 kommet under samme ledelse. Dette smidiggør kontakten til nuværende og potentielle sponsorer betydeligt.

 

Nye sponsorer

 

I løbet af år 2015 er Home indtrådt som den ene af nu to hovedsponsorer, hvor Arbejdernes Landsbank har fungeret som den anden hovedsponsor. Efter et godt samarbejde gennem en årrække har Arbejdernes Landsbank ikke ønsket at fortsætte deres sponsorat i 2016. Home fortsætter, og sponsorudvalget har indgået aftale med Sparekassen Kronjylland om at indtræde som den anden hovedsponsor fra januar 2016. Aftalen med Sparekassen Kronjylland gælder foreløbig for to år med option for et tredje år. KFUM skal samarbejde med Sparekassen Kronjyllands afdeling i Lyngby i København. I løbet af 2015 er der i øvrigt indgået en økonomisk fin aftale med Pool Pub. 

 

KFUMs overordnede økonomi

 

Efter et meget skidt år 2013 fik bestyrelsen rettet op på økonomien i år 2014, som repræsenterede et lille overskud. Også for 2015 tegner der sig et lille overskud. Overskuddet skyldes i væsentlig grad stigende indtægter fra sponsorer. Kontingentindtægterne lever meget præcis og de budgetterede indtægter og har været konstante gennem de seneste, mens de kommunale tilskud har været faldende. I 2014 skulle KFUM tilbagebetale 15.000 kr. i kommunale tilskud, mens tilbagebetalingen i år 2015 udgjorde omkring 18.000 kr. I løbet af året er den ene af Boldklubbens vaskemaskiner brudt endeligt sammen, og det har været nødvendigt at anskaffe en erstatning. På trods de nævnte lidt vanskelige betingelse, ser det som nævnt ud til, at KFUM kommer igennem år 2015 med et acceptabelt resultat.

 

Nyt system til opkrævning af kontingent samt til økonomistyring

 

Som bekendt ændrede Boldklubben vedtægterne i forbindelse med generalforsamlingen i marts 2015. Ændringerne medførte en overgang til månedlige kontingentopkrævninger samt betaling via træk på medlemmernes betalingskort. Medlemskategorierne blev ændret, så de svarer til den opdeling og organisering i alderskategorier, som DBU anvender. KFUMs system til økonomistyring er forbedret gennem opbygning af en ny kontoplan, samt direkte link mellem de aldersfordelte kontingentindtægter og de tilsvarende konti i KFUMs kontoplan. Vedtægterne medførte endvidere den ændring, at der automatisk foretages en årlig regulering af alle kontingentsatser. Reguleringen følger Finansministeriets opgørelse over lønudviklingen i Danmark. Det har gennem året været en ret omfattende opgave at få alle medlemmer til at lade sig registrerer med betalingsoplysninger i det nye system. Men opgaven er tæt på at være løst, og det kortvarige besvær formodes at blive mere end opvejet af de langsigtede gevinster.

 

Regulering af kontingentsatser for 2016

 

Finansministeriet har opgjort lønudviklingen i Danmark i 2015 til to procent. Alle kontingentsatser reguleres derfor med to procent med virkning for januar 2016. 

 

KFUMs nye hjemmeside

 

I løbet at året er KFUMs nydesignede hjemmeside kommet på plads. Boldklubben har fået stor ros for hjemmesiden, hvad angår udseende, overskuelighed, oplysninger og aktualitet. Bestyrelsen har også konstateret, at hjemmesiden har mange hits. Når DBU får hjemmesidens facilitet med muligheder for udsendelse af nyhedsbreve til medlemmer eller grupper af medlemmer, bliver det et yderligere stort fremskridt.

 

Kampklar, nyt system til tilsigelser af spillere til kampe

 

I løbet af 2016 og måske 2017 skal Boldklubbens mange afdelinger overgå til DBUs system, Kampklar til kamptilsigelser med videre. Kampklar spiller godt sammen med Boldklubbens hjemmeside, som også administreres på en platform, der er udviklet af DBU. Overgangen til Kampklar vil medføre, at alle afdelinger kan få billeder af deres medlemmer på KFUMs hjemmeside. Kampklar har også den fordel, at systemet automatisk opdaterer ændringer i spilletidspunkter. Endvidere spiller Kampklar godt sammen med den registrering af spillere, der sker i DBUs system, KlubOffice. Der vil blive afholdt et kursus i Kampklar i KFUM torsdag den 14. januar 2016. Der er foreløbig tilmeldt 12 deltagere på kurset, og efter en snarlig opfølgning fra bestyrelsen ventes endnu flere at deltage i kurset.

 

God jul og godt nytår

 

Som det fremgår, har 2015 været et meget aktivt år i KFUM. 2016 bliver mindst lige så spændende og udfordrende. Afslutningsvis ønskes god jul og godt nytår til alle medlemmer, trænere og ledere, forældre, kommunens ansatte på Emdrupparkens Idrætsanlæg samt sponsorer.

 

Peter Svendsen

 

KFUMs Boldklub

    

 

 

Luk