Menu

Referat af KFUMs Boldklub – Ordinær generalforsamling – Tirsdag den 24. marts 2015

image
04. august 2015 kl. 11:49

KFUMs Boldklub – Ordinær generalforsamling – Tirsdag den 24. marts 2015

 

 

Referat

 

1) Valg af dirigent.

 

Flemming Gutheil (herefter dirigenten) vælges til dirigent.

 

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

 

2) Aflæggelse af beretning for det forløbne år.

 

Peter Svendsen (herefter formanden) aflægger beretning på bestyrelsens vegne. Som indledning til beretningen mindes formanden foreningens afdøde medlem, Steen Ankerdal, med følgende:

 

”Som indledning til generalforsamlingen er der tradition for, at vi sammen mindes de medlemmer, der er døde siden den foregående generalforsamling. I år skal vi mindes Steen Ankerdal. Steen var i årtier en meget aktiv del af Boldklubben og opnåede 45 kampe på KFUMs førstehold. Steen var journalist og kendt fra en lang række landsdækkende medier. I KFUM brugte Steen sine journalistiske evner i forbindelse KFUMs jubilæumsskrift, ”Boldklubbens drenge fra Parken”. Steen var med til at redigere jubilæumsskriftet i 1999 i forbindelse med Boldklubbens 100 års jubilæum”.  

 

På formandens opfordring rejser forsamlingen sig og mindes Steen Ankerdal med et øjebliks stilhed. Formanden aflægger herefter den egentlige beretning.

 

Beretningen er gengivet nedenfor i sin helhed.

 

Citat:

 

Beretning for KFUMs Boldklub

 

Sportslige målsætninger sammenholdt med KFUMs målsætninger

 

KFUM opstillede for nogle år siden nogle målsætninger, som vi stadig arbejder efter. Vi vil indlede med et kort rids af, hvordan det går med at opfylde målsætningerne. Overordnet set har 2014 været et mellem godt år for Boldklubben.

 

På den positive side kan nævnes, at vi er gået meget frem, hvad angår fodbold for piger, og fodbold for damer gennem de seneste år. Vi er gået fra to til otte pigehold på fire år. Damesenior er blevet genetableret og er rykket op de seneste to halvsæsoner. I foråret 2015 spiller damesenior i Københavnsserien. Dermed lever damesenior op til KFUMs målsætning.

 

KFUMs 1. senior på herresiden overvintrer på en fjerdeplads i Københavnsserien. Dette er et fint delresultat, men vores langsigtede målsætning er, at 1. senior skal spille i Danmarksserien.

 

På den negative side kan nævnes, at vi generelt ikke har oplevet den medlemsmæssige fremgang, som vi havde håbet på. KFUM er en af de store klubber i København, hvad angår antal medlemmer, men vi ønsker tilgang af yderligere omkring 400 aktive spillere.

 

Flere spillere vil gøre det lettere at opfylde KFUMs målsætninger vedrørende Ungdomsholdenes rækkemæssige indplacering. Vi ønsker, at vores Ungdomshold, fra U13 til U19, alle skal spille i den københavnske Mesterrække

 

I foråret 2015 er der 3 ungdomshold, der kan lave op til denne målsætning. Vores U17 Piger, U17 Drenge og vores U19 Drenge skal alle spille i den københavnske Mesterrække i foråret 2015. Der er i alt ni forskellige aldersgrupper i Ungdomsfodbold. Ud af disse ni aldersgrupper lever vi altså op til KFUMs målsætning i tre aldersgrupper. Der er plads til forbedring.

 

På pigesiden vil vi med stor sandsynlighed opleve nogle oprykninger til Mesterrækken i de kommende år. Både vores U13 Piger og vores U15 Piger viser gode takter.

 

I Børnefodbold er der en del meget store og velfungerende afdelinger. Halvdelen af afdelingerne i Børnefodbold er rigtig store. Vi har fire afdelinger i Børnefodbold, der hver har mellem 20 og 30 medlemmer. Det kan dog være lidt tungt at få gang i aktiviteterne for de mindste børn i Børnefodbold. KFUM mangler hold for U6 Piger, U7 Piger, U8 Piger og for U9 Piger.

 

På drengesiden har vi hold for alle afdelinger fra U6 til og med U12. I de kommende år skal der dog tiltrækkes flere drenge til de yngste afdelinger af Børnefodbold.

 

Øvrige medlemsrelaterede aktiviteter

 

KFUM skal have aktiviteter ud over det rent fodboldmæssige, og det har vi også. Vi har mange tilbud, og det går endda fremad på dette punkt.  

 

Rejser og ture

 

Hvert år i marts/april måned har Boldklubben fem weekender i Centralforeningens Sommerlejr i Jægerspris. Afdelinger i Børnefodbold og Ungdomsfodbold, og en sjælden gang Seniorfodbold, benytter weekenderne som optakt til forårssæsonen. Vi har hvert år over 100 børn og unge på weekendtur til Jægerspris.

 

I sommeren 2014 genoptog Boldklubben traditionen med sommerlejr i Jægerspris. Det var Børnefodbold, det vil sige U6 til og med U12, der var inviteret på sommerlejr. Der deltog 37 børn på årets sommerlejr, 20 Drenge og 17 Piger.

 

Til sommer, altså sommeren 2015, skal vi afholde to sommerlejre i Jægerspris. Én sommerlejr for Børnefodbold og én sommerlejr for Ungdomsfodbold. Vi udvider altså aktiviteten til også at omfatte Ungdomsfodbold.

 

I efteråret 2014 var et kombineret hold af U15 Piger og U18 Piger til turnering i Italien. Pigerne deltog i Limone Cup i Italien. Pigerne vandt i øvrigt turneringen.

 

I den lidt mere beskedne ende kan nævnes, at vi har haft tre ungdomshold af sted til turnering her på Sjælland. Godt 40 spillere og trænere deltog således i Lions Cup i Kalundborg.

 

Generelt ønsker bestyrelsen ensartede tilbud om ture og rejser til KFUMs medlemmer. Det er eksempelvis bestyrelsens politik, at der hvert år arrangeres udenlandsrejser for U17 Drenge og for U17 Piger.

 

På længere sigt skal der også være samarbejde om fodboldrejser mellem U19 Piger og damesenior, samt samarbejde om fodboldrejser mellem U19 Drenge og herresenior. 

 

Fælles aktivitetsdag i KFUM

 

Boldklubben har afholdt en aktivitetsdag i maj 2014, hvor der blev indsamlet metalskrot. Dagen fungerede fint socialt og gav et nettoresultat på godt 15.000 kr. Bestyrelsen forventer også at afholde en fælles aktivitetsdag i år 2015. Måske skal aktiviteten blandt andet bestå i at få slebet og behandlet den noget nedslidte terrasse foran Café Parken.

 

Bestyrelsesinitiativer – Ledelse og administration

 

Vi vilnu skitsere nogle af bestyrelsens overordnede fokusområder. Lad os begynde med KFUMs økonomiske situation; efter et meget hårdt år i 2013 er der nu rettet op på økonomien for 2014. Kassereren vil uddybe dette i regnskabsaflæggelsen.

 

Overordnet set er der realiseret besparelser i år 2014 på over 300.000 kr. sammenholdt med de faktiske udgifter i år 2013. Det har været hårdt, men nødvendigt. Underskuddet i 2013 på 237.000 kr. er vendt til et lille overskud i år 2014. Overskuddet blev godt 26.000 kr. i år 2014.

 

De kraftige nedskæringer er blandt andet realiseret ved, at de enkelte hold selv skaffer en sponsor til køb af spilledragter. Ordningen fungerer fint, men i fremtiden er vi nødt til at forøge KFUMs indtægter gennem øgede kontingentindtægter.

 

Vi har over 30 fodboldhold og en del af disse hold er tilmeldt turneringer året rundt. KFUMs nuværende årlige budget på omkring 1 mio. kr. er simpelt hen for småt til at sikre en ordentlig kvalitet i arbejdet. Som det er nu, skal der spares på alt.

 

Vi har eksempelvis dårligt nok råd til at uddanne vores trænere gennem DBUs uddannelsessystem. Der er altså et stort behov for en styrket økonomi. På kort sigt kan det være nødvendigt at spare og at skære ned. Og det har vi gjort. På længere sigt, altså i løbet af nogle år, skal økonomien styrkes gennem øgede kontingentindtægter.

 

Bestyrelsen ønsker derfor kontingentstigninger. Vi vil endvidere forbedre økonomien gennem en mere effektiv kontingentopkrævning. Dette er baggrunden for bestyrelsens forslag til et nyt system til opkrævning af kontingent. Bestyrelsen håber selvsagt på generalforsamlingens opbakning til bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Vedtægtsændringerne er en forudsætning for den fortsatte kvalitetsudvikling i KFUM.

 

I Børnefodbold svarer det nyværende kontingent til godt 100 kr. pr. måned. Det er ikke muligt at drive KFUM med et så beskedent kontingent.

 

Bestyrelsen ønsker i øvrigt at omlægge kontingentbetalingen. Der skal ske en omlægning til betaling hver måned, og kontingentet skal trækkes automatisk hver måned. Når systemet er etableret, vil det gavne Boldklubbens økonomi betragteligt.

 

Fodboldudvalg – Rød tråd i træning mv.  

 

Bestyrelsen har nedsat et fodboldudvalg. Udvalget skal skabe en rød tråd i den træning mv., som vi har i har i KFUM. Bestyrelsen vil øge fokus på en ensartet og høj kvalitet i KFUMs mange afdelinger. Udvalget vil eksempelvis opstille nogle rammer omkring aldersrelateret træning.

 

Udvalget skal som nævnt skabe en rød tråd gennem KFUMs fodboldprofil. Der skal udarbejdes et papir, der skal fungere som en guide for KFUMs trænere, ledere og forældre. Fodboldudvalget arbejder med overordnede holdninger samt med mere praktiske forhold som træningsindhold og træningsmængde.

 

Projekt for U6 og U7 Drenge og Piger

 

Vi vil nu sige lidt om et nyt projekt vedrørende U6 og U7. Projektet omfatter både Drenge og Piger i U6 og U7. Som nævnt tidligere i beretningen har vi haft problemer med at tiltrække børn, trænere og forældre til de yngste afdelinger af Børnefodbold. Det vil vi nu gøre noget ved. Det er vigtigt, at børnenes forløb i KFUM bliver sat rigtigt i gang, fra børnene er helt små. Vi skal samarbejde med DBU Københavns klubkonsulent om projektet. Konkret skal vi søge midler i Københavns kommunes udviklingspulje til honorering af et antal instruktører samt en projektleder.

 

Ud over at sætte de mindste spillere og deres forældre rigtigt i gang i KFUM vil vi benytte projektet til at få sat handling bag bestyrelsens ønske om at få indført Fodboldfitness i KFUM. Projektet skal inddrage KFUMs nye fodboldudvalg, og vi skal samarbejde med en eller flere skoler i lokalområdet. 

 

Samarbejde med Sponsorudvalget – Supermålaktieudvalget – Sponsor 500 udvalget

 

Bestyrelsen vil øge samarbejdet med Sponsorudvalget og med Supermålaktieudvalget. Sponsor 500 udvalget er i forvejen helt i bestyrelsens regi. Der skal etableres en større sammenhæng mellem Sponsorudvalgets og Supermålaktieudvalgets arbejde, på den ene side, og bestyrelsens nye fodboldudvalg, på den anden side. Fodboldudvalget og støtteudvalgene skal altså øge samarbejdet.

 

I fremtiden vil Sponsorudvalget koordinere kontakten til enkeltsponsorer i de enkelte afdelinger i KFUM. Hvis en afdeling i eksempelvis Børnefodbold, eller i Ungdomsfodbold opnår kontakt til en mulig tøjsponsor, skal den konkrete udmøntning af en aftale foregå gennem Sponsorudvalget. Sponsorudvalget vil producere en ”Flyer”, som skal informere mulige tøjsponsorer om mulighederne for sponsorering og promovering gennem samarbejde med KFUM.

 

Sponsorudvalget vil også koordinere overordnede tilbud til KFUMs nuværende og kommende sponsorer. Sponsorerne skal tilbydes en samlet sponsorpakke frem for, at de samme sponsorer bliver mødt med ukoordinerede tilbud om sponsorering. Der kan eksempelvis udformes en individuel og skræddersyet sponsorpakke til den enkelte sponsor. Pakken kan eksempelvis indeholde et samlet tilbud på et Sponsor 500 lod, en Supermålaktie samt eksponering på spilledragter og på hjemmesiden. Sponsoratets økonomiske størrelse kan Sponsorudvalget tilpasse den enkelte sponsors ønsker og behov.    

 

KFUMs to støtteudvalg skal have medindflydelse på, hvad de indsamlede midler anvendes til. Der skal som nævnt etableres et øget samarbejde mellem bestyrelsens fodboldudvalg og støtteudvalgene. Dette vil dels øge motivationen for at rejse midler gennem sponsorarbejdet, og dels vil det give KFUMs sponsorer en større forståelse for, hvilken positiv betydning sponsoreringen har for KFUM. Støtteudvalgene skal have endnu bedre muligheder for at give sponsorerne gode og positive fortællinger om, hvilken gavn sponsorernes sponsorater medfører. 

 

Sponsorudvalget har i øvrigt indgået aftale med endnu en hovedsponsor til KFUM. Der er indgået en fin aftale med ejendomskæden Home. Sponsorudvalget har også netop indgået aftale med Arbejdernes Landsbank om en forlængelse af samarbejdet. Så i den kommende tid er KFUM dækket godt ind med hele to hovedsponsorer

 

Kunstgræs

 

Vi vil nu sige lidt om bestyrelsen arbejde med at få en kunstgræsbane til 11-mandsfodbold på bane 2. Ingen generalforsamling uden en kort omtale af ønsket om endnu en kunstgræsbane med lys. Bestyrelsen fik i 2013 udarbejdet et skitseprojekt vedrørende etablering af en kunstgræsbane på bane 2. I skitseprojektet er banen projekteret, så den lever op til DBUs krav til turneringskampe i 2. division. Vi samarbejder nu med DBU-K om at få kunstbanen på kommunens budget for 2016.

 

Minibaner

 

Kommunen har bevilget to minibaner med kunstgræs til KFUM. Hver bane får målene 10 X 20 meget og skal etableres i løbet af år 2015. De ekstra baner opfylder ikke KFUMs grundlæggende behov for en rigtig kunstbane til 11-Mandsfodbold, men banerne bliver selvfølgelig et lille skridt i den rigtige retning

 

Sammenfatning – Afrunding

 

Som afrunding kan vi konkludere, at bestyrelsen ønsker langt flere medlemmer i de kommende år. Og alle vores 1.hold i Ungdomsfodbold skal blive dygtige nok til at spille i den københavnske Mesterrække.

 

Vi har nedsat et fodboldudvalg, der skal etablere en rød tråd i KFUMs arbejde med fodboldudvikling. Man kan kalde det en KFUM profil.

 

Vi vil etablere et udviklingsprojekt, der skal fungere som en god indslusning af de mindste børn i Børnefodbold.

 

Vi vil hæve medlemskontingentet, og vi vil effektivisere systemet til kontingentopkrævning.

 

Endelig vil bestyrelsen fortsætte arbejdet med at skaffe en kunstbane til 11-Mandsfodbold til KFUM.  

 

Afrunding

 

Dette var årets beretning. Tak for opmærksomheden.

 

Citat slut.

 

Generalforsamlingens kommentarer til beretningen.

 

Torben ”Makker” Marcussen

 

Makker spørger, hvilke initiativer bestyrelsen vil iværksætte med henblik på at få flere medlemmer i KFUM.

 

Peter Svendsen

 

Peter henviser til det bebudede projekt vedrørende rekruttering af børn og forældre til Børnefodbolds afdelinger U6 og U7 Drenge og Piger. Det er bestyrelsens opfattelse, at en god introduktion til KFUM, hvad angår de yngste medlemmer, vil skabe grundlag for en langsigtet medlemsfremgang.

 

Magnus Pihl

 

Magnus supplerer på bestyrelsens vegne og peger på etableringen af ”Den røde tråd” i KFUMs fremtidige arbejde. Magnus fremhæver, at øget kvalitet vil øge medlemstilgangen til KFUM.

 

3) Behandling af revideret regnskab for det foregående regnskabsår.

 

Per Kjeldsholm gennemgår Boldklubbens årsrapport for år 2014

 

Per fortæller, at registreret revisor, Nils Jørner har foretaget en blank revisionspåtegning uden forbehold.

 

Årets resultat blev positivt med 26.000 kr. Sammenholdt med 2013 har indtægterne ligget på et uændret niveau, mens der er foretaget store besparelser i 2014. Bestyrelsen har mere end levet op til løfterne fra generalforsamlingen 2013, idet budget for 2014 lød på et underskud på knap 55.000 kr., mens det faktiske resultat for 2014 blev positivt med godt 26.000 kr.

 

Boldklubbens aktiver udgjorde ved udgangen af 2014 knap 525.000 kr. Aktiverne består af værdipapirer, likvide beholdninger samt af tilgodehavender, som i det alt væsentlige består af medlemmernes skyldige kontingent. I løbet af 2014 er egenkapitalen vokset til godt 185.000 kr.

 

Generalforsamlingens kommentarer til regnskabet

 

Vagn Christensen

 

Vagn problematiserer, om medlemmernes skyldige kontingent er vurderet for højt.

 

Per Kjeldsholm

 

Per svarer, at aktivets værdi er vurderet af bestyrelsen og godkendt af revisor.

 

Budget 2015

 

Dirigenten nævner, at Boldklubbens vedtægter ikke nævner, at budgettet for det kommende år skal behandles på generalforsamlinger. Som en orientering gennemgår Per alligevel hovedtallene for 2015. I 2015 budgetteres med indtægter på 1.230.000 og udgifter på 1.280.000. Der budgetteres således med et underskud på 50.000 kr.

 

4) Behandling af indkomne forslag.

 

Bestyrelsen havde inden generalforsamlingen stillet forslag til vedtægtsændringer. Per Kjeldsholm fremlægger bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsens forslag omhandler § 3 Medlemmer, § 4 Indmeldelse, § 5 Udmeldelse eller overgang til passivt medlemskab, § 6 Kontingent samt § 12 Adgang – stemmeret – valgbarhed.

 

Dirigenten strukturerer fremlæggelser, debat samt afstemninger således at ændringsforslag til §§ 3, 4 og 5 behandles først. Dirigenten præciserer, at vedtægtsændringer kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

 

§ 3 Medlemmer, § 4 Indmeldelse, § 5 Udmeldelse eller overgang til passivt medlemskab

 

Per uddyber bestyrelsens forslag. Bestyrelsen ønsker, at medlemsgrupperinger følger DBUs opdeling i Børnefodbold (aktive op til 13 år), Ungdomsfodbold (aktive op til 19 år), Seniorfodbold (aktive op til 33 år) samt Gammelmandsfodbold (aktive over 33 år).

 

Bestyrelsen ønsker, at indmeldelse foretages elektronisk på Boldklubbens hjemmeside. Der ønskes automatisk månedligt kontingenttræk på medlemmets konto. 

 

Bestyrelsen ønsker, at udmeldelse foretages elektronisk på Boldklubbens hjemmeside.

 

Efter nogle positive bemærkninger fra generalforsamlingen sætter dirigenten ovenstående ændringsforslag til afstemning. Ændringsforslagene vedtages enstemmigt. Herefter sætter dirigenten bestyrelsens ændringsforslag til § 6 til behandling.

 

§ 6 Kontingent

 

Per præsenterer bestyrelsens forslag. Bestyrelsen ønsker følgende månedlige kontingentsatser: Aktive op til 13 år: 125 kr. Aktive op til 19 år: 150 kr. Aktive op til 33 år: 190 kr. Aktive der er fyldt 33 år: 100 kr. Forældre/værge: 60 kr. Bestyrelsen ønsker endvidere et kontingent for passive medlemmer på 180 kr. pr. halvår samt et indmeldelsesgebyr på 50 kr.

 

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen årligt regulerer kontingentsatserne. Reguleringen følger opgørelsen over Finansministeriets opgørelse over det foregående års lønudvikling.

 

Bestyrelsen ønsker, at kontingentet betales månedsvis forud. Dog ønsker bestyrelsen, at kontingentet for passivt medlemskab betales halvårsvis forud. Hvis et medlems kontingent ikke er registreret indgået rettidigt, ønsker bestyrelsen, at medlemmet anses for udmeldt af Boldklubben.

 

Dirigenten sætter ændringsforslagene til § 6 til afstemning. Forslagene vedtages enstemmigt. Herefter sætter dirigenten bestyrelsens forslag til ændringer i § 12 til behandling.

 

§ 12 Adgang – stemmeret – valgbarhed

 

Per Kjeldsholm fremlægger bestyrelsens forslag. Bestyrelsen ønsker, at alle aktive medlemmer, som er fyldt 17 år, samt medlemmer, der har medlemskab som forældre/værge har stemmeret på generalforsamlinger.

 

Dirigenten sætter ændringsforslaget til § 12 til afstemning. Forslaget vedtages enstemmigt.

 

5) Valg af bestyrelse

 

Dirigenten nævner de bestyrelsesposter, der skal besættes. Der skal foretages ordinære valg til bestyrelsen i henhold til Boldklubbens vedtægter.

 

Bestyrelsen foreslår genvalg på følgende bestyrelsesposter: Formand, sekretær, børneleder samt to øvrige bestyrelsesmedlemmer. I løbet af bestyrelsesåret har bestyrelsen suppleret sig med David Bresemann Jakobsen som seniorleder efter Kim de Fries’ udtræden af bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker Davis valgt som seniorleder. 

 

Præsentation af David Bresemann Jakobsen

 

Peter Svendsen præsenterer David og anbefaler valg af David.

 

Citat:

 

I løbet af bestyrelsesåret har bestyrelsen suppleret sig med David Bresemann Jakobsen på posten som leder af Seniorfodbold. Og nu skal David forhåbentlig vælges rigtigt til bestyrelsen for første gang.

 

Derfor lige et par ord om David inden selve valget. David spiller på vores 1. senior og er holdets anfører. Han kommer fra Ribe Boldklub, hvor han både har været spiller, træner og leder.

 

David har været med til at arbejde med ”Den blå tråd” i Ribe Boldklub. Derfor passer David godt til det arbejde, vi skal i gang med i det nye fodboldudvalg

 

Bestyrelsen håber, at generalforsamlingen bakker op om valget af David.

 

Citat slut.

 

Dirigenten leder valget til de enkelte bestyrelsesposter. Bestyrelsens kandidater blev valgt uden modkandidater. Den samlede bestyrelse fremgår nedenfor. 

 

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen 2015

 

 

Bestyrelsespost

Person

Periode

1

Formand

Peter Svendsen

2015 – 2017

2

Næstformand

Thomas Sørensen

2014 – 2016

3

Sekretær

Stig Bertelsen

2015 – 2017

4

Kasserer

Per Kjeldsholm

2014 – 2016

5

Seniorleder

David Bresemann Jakobsen

2015 – 2017

6

Ungdomsleder

Magnus Pihl

2014 – 2016

7

Børneleder

Sigrid Fonsdal

2015 – 2017

8

Bestyrelsesmedlem

Mette Amtoft Frandsen

2014 – 2016

9

Bestyrelsesmedlem

Stine Trampe Broch

2014 – 2016

10

Bestyrelsesmedlem

Bo de Fries

2015 – 2017

11

Bestyrelsesmedlem

Jørgen Rønning

2015 – 2017

 

 

6) Eventuelt

 

Knud Schack Petersen

 

Knud roser bestyrelsen for at have rettet op på økonomien og for at prioritere ture og rejser for Børnefodbold og Ungdomsfodbold.

 

Kim de Fries

 

Kim spørger, hvad ”Den røde tråd” nærmere kommer til at gå ud på.

 

David Bresemann Jakobsen

 

David svarer, at KFUMs kommende ”røde tråd” vil være inspireret af et tilsvarende papir fra Ribe Boldklub, hvor initiativet har været en succes. ”Den røde tråd” skal være en hjælp til trænere og forældre. ”Den røde tråd” vil for eksempel skitsere en ”KFUM-spillestil”, der skal tjene til at koordinere arbejdet på tværs af Boldklubbens forskellige afdelinger. KFUMs medlemmer skal trænes frem mod et overordnet fælles mål. Der vil blive retningslinjer vedrørende træning af taktik og teknik. Retningslinjerne vil gøre det lettere at tiltrække de rette trænere i forhold til KFUMs spillestil. ”Den røde tråd” vil i øvrigt koordinere de forskellige afdelingers træningstider, således, at det i fremtiden vil blive muligt med supplerende træning med spillere, der er ældre eller yngre end de spillere, man træner med i den afdeling, man selv tilhører.   

 

7) Afrunding.

 

Formanden takker Kim de Fries, afgående leder af Seniorfodbold, for arbejdet i bestyrelsen og hylder Vagn Christensen for tildelingen af Danmarks Idrætsforbunds Ærestegn.

 

 

Citat

 

Inden generalforsamlingen helt slutter, skal vi sige tak det afgående bestyrelsesmedlem, Kim de Fries og ønske tillykke til Vagn Christensen

 

Kim de Fries

 

Kim opnåede fine resultater i de godt tre år han sad i bestyrelsen. Kim har blandt andet gjort en flot indsats med at koordinere arbejdet i Seniorfodbold. Kim har i høj grad medvirket til at et tæt samarbejde mellem seniorafdelingens trænere og holdleder.

 

Heldigvis er Kim de Fries stadig meget aktiv i KFUM. Kim er træner for KFUMs U11 og U12 Piger. Og Kim gør en flot indsats i Boldklubbens Sponsorudvalg. Tak til Kim de Fries for indsatsen i KFUMs bestyrelse  

 

Vagn Christensen

 

Bestyrelsen vil også gerne benytte generalforsamlingen til at sige tillykke og tak til Vagn Christensen. Vagn modtog på DBU Københavns seneste repræsentantskabsmøde Danmarks Idrætsforbunds Ærestegn. En hæder der meget sjældent uddeles. Vagn fik hæderen for 50 års indsats for KFUM og for københavnsk fodbold i almindelighed. Vagn har været formand for KFUM i 17 år. Og har siddet i Bestyrelsen for KBU/DBU-K i 25 år. For nogle år siden modtog Jens Risum fra KFUMs Håndboldklub DIF’s Ærestegn, så det er godt, at Boldklubben nu er med i det fine selskab. Da DIF, set over en årrække, kun tildeler ét Ærestegn om året, må man sige, at KFUM Centralforeningen er fint repræsenteret i den sammenhæng. Tillykke med hæderen og en stor tak fra KFUMs bestyrelse.

 

Dirigenten. Tak til Flemming Gutheil

 

Til slut en stor tak til Flemming Gutheil. Tak for at du tog dig tid til at lede generalforsamlingen igen i år. Mange tak for indsatsen.

 

Citat slut.

 

Dirigenten lukker generalforsamlingen

 

Flemming Gutheil lukker generalforsamlingen.

 

 

 

___

 

 

Dato                                   /     2015                            Dato                                   /     2015

 

 

_____________________________                             ______________________________

Peter Svendsen, referent                                             Flemming Gutheil, dirigent