Menu

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub onsdag 30. maj 2018

image
11. juli 2018 kl. 11:32

 

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub.

Onsdag den 30. maj 2018 kl. 19.00

Deltagere: Emil Lavard Munksgaard, Mette Amtoft Frandsen, Peter Svendsen og Thomas Sørensen.

Afbud: Christian Bendsen

Referent: Peter.

0. Præmisser for bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmødet skal tage halvanden time. Bestyrelsen foretager en grundig behandling af de udvalgte punkter på dagsordenen, som tiden tillader. Ikke behandlede punkter tages op på senere bestyrelsesmøder eller behandles på anden vis.

00. Supplering af bestyrelsen

På generalforsamling i marts 2018 var der ingen kandidat til bestyrelsesposten, ”Administrativ leder”. Bestyrelsen har, i henhold til Boldklubbens vedtægter, §14 Supplering, suppleret sig med Emil Lavard Munksgaard. Emil har spillet i KFUM i en længere årrække og er anfører for Boldklubbens 2. senior. Emil er uddannet fysioterapeut, men arbejder med IT. Bestyrelsen udtrykker glæde over at have suppleret sig med et administrativt og fodboldfagligt kompetent bestyrelsesmedlem. Emil vil blandt andet arbejde med forbedringer vedrørende anvendelsen af diverse kommunikationssystemer.

2. Fodboldudvalget

Christian er forhindret i at møde og har givet en skriftlig status over nogle aktuelle fokuspunkter i udvalgets arbejde. Boldklubben har fået bevilget en trænerrådgiver af DBU København. Rådgiveren skal understøtte kvaliteten i KFUMs fodboldfaglige miljø. Der er aftalt følgende tre aktiviteter:

A. Superviseret træning

Superviseret træning af U12/U13 drengene. Rådgiveren vil komme med forslag til trænerne vedrørende ændringer af praksis.

B. Specifik træningsgennemgang

Erfaringerne fra ovenstående skal videreføres til endnu et KFUM-hold

C. Trænerkurser

Trænerne skal tilbydes to gange 4 timers trænerkursus, som er indledningen til DBUs C kursus. De foreløbige planer er, at kurserne skal tilbydes i uge 37, 10. september – 16. september 2018.

D. Oprykninger i Seniorfodbold

Emil kan supplere Christians skriftlige fremstilling med at oplyse, at Boldklubbens 2. senior er oprykket til serie 1 og at 3. senior er oprykket til serie 3. Bestyrelsen udtrykke glæde over de meget flotte resultater i B-truppen.

3. Aktivitetsudvalget

Mette orienterer.

A. Kommunikation

Udvalget har diskuteret kommunikation i forbindelse med den afholdte KFUM-dag, søndag den 6. maj. Måske er kommunikation gennem mails ikke hensigtsmæssig, hvis der skal kommunikeres til en ”bredere kreds” i KFUM. Det er ikke altid, at mails bliver besvaret. Måske er en opringning eller opslag på Facebook en mere effektiv form.

B. Placering af fremtidige KFUM-dage

KFUM-dagene har en vigtig funktion i forbindelse med at skabe bånd mellem Børnefodbold, Ungdomsfodbold, Seniorfodbold og Gammelmandsfodbold. Måske skal fremtidige KFUM-dage placeres på lørdage, med henblik på at skabe øget interesse blandt seniorspillere. KFUM-dagene kan eventuelt placeres på lørdage, hvor Seniorfodbold har hjemmekampe. Interessen, blandt seniorspillerne, for at flytte KFUM-dage til lørdage, kan undersøges nærmere gennem Seniorfodbolds tre afdelingsopdelte Facebookgrupper.

C. Hvervning af frivillige

Frivillige skal i fremtiden, i højere grad, hverves til at udføre konkrete mindre opgaver, frem for at de frivillige hverves til en overordnet formel funktion. Mange forældre med flere vil måske snarere påtage sig afgrænsede opgaver, frem for at påtage sig komplekse opgaver, hvor tidsforbruget er ukendt.

D. Weekendture til KFUMs Sommerlejr i Jægerspris

Der har været god søgning til weekendture blandt Børnefodbold og Ungdomsfodbold.

E. DBUs Fodboldskole i KFUM

Der afholdes Fodboldskole i KFUM fra mandag den 9. juli til fredag den 13. juli 2018. Aktivitetsudvalget vil hjælpe med promovering af skolen.

4. Meddelelser

A. Pigeprojekt under DBU København

Peter orienterer om projektet, som har 17 deltagende klubber under DBU København. Projektet skal meget gerne resultere i en nettotilgang på 25 til 30 fodboldpiger i KFUM, i alderen 5 til 8 år inden udgangen af 2019. KFUM har haft gavn af en meget kompetent, vedholdende og energisk støtte fra DBU København.

B. Klage fra nabo

En beboer på Stenkløvervej har klaget over vildfarne bolde i forbindelse med aktiviteter på bane 4. Bestyrelsen understreger, at det, bortset ved aktiviteter for mindre børn, ikke er tilladt at spille på tværs af bane 4.

5. Målsætninger

Peter fortæller, at antallet af aktive medlemmer har oplevet en nettostigning på 10 medlemmer siden seneste opgørelse i april 2018. Stigningen er opnået i gruppe 1, de mindste børn, samt i gruppe 5, der blandt andre omfatter Seniorfodbold.

6. KFUM Centralforeningen

Thomas orienterer om positivt nyt vedrørende Centralforeningens initiativer på Sommerlejren i Jægerspris, i Huset, Nøkkerosevej 25 samt klubhuset, Nøkkerosevej 23.

A. Sommerlejren

Der er lagt ny belægning på multibanen. Der har endvidere været afholdt arbejdslejr i Kristi Himmelfartsferien. De frivillige, som i hovedsagen repræsenterede hovedbestyrelsen samt medlemmer af Håndboldafdelingen, fik udført en lang række opgaver vedrørende rengøring, vedligeholdelse samt forbedringer. Centralforeningen formand, Henrik Persson har oplistet hele 28 punkter, som har fået en ”kærlig hånd”. Blandt disse kan nævnes; udjævning af huller i tilkørselsvejen til Lejren, vask af gardiner, etablering af cykelparkering samt reparation af gulv i Pejsestuen.

B. Huset, Nøkkerosevej 25

Toilettet i stueetagen er blevet renoveret. Der er indkøbt ny græsslåmaskine og grill. Håndbolddamerne har haft arbejdsdag i Huset og endelig nævner Thomas, at der er indgået ny aftale med en person, der skal fungere som Husansvarlig.

C. Klubhuset, Nøkkerosevej 23

Pokalskabet er ved at få en ”kærlig overhaling”. Det er Boldklubbens, Torben Peters, der er primus motor i arbejdet.

7. Referat af generalforsamling 2018

Peter præsenterer referatet. Der var en god, positiv stemning på generalforsamlingen. Dette på trods af, at Boldklubben realiserede et underskud for 2017. Generalforsamling udtrykte ros for økonomigennemgangen og generalforsamlingen vedtog, uden nejstemmer, de kontingentstigninger, som bestyrelsen havde foreslået. På et enkelt punkt, kontingentet for Gammelmandsfodbold, foreslog generalforsamlingen en større kontingentstigning, end den, bestyrelsen havde forslået. Generalforsamlingens forslag til nyt Gammelmandskontingent blev, med bestyrelsens opbakning, vedtaget uden nejstemmer.

8. Eventuelt

A. Den årlige skabsflyttedag

Der skal skiftet skabe frem mod den forestående efterårssæson da der er oprykninger til nye afdelinger i Børnefodbold og i Ungdomsfodbold. Der skal skiftes skabe for U9 til U19. Flyttedagen er fastsat til tirsdag den 21. august 2018 fra kl. 17 til 18. Mette og Thomas står for koordineringen.

Næste bestyrelsesmøde.

Mandag den 18. juni 2018

Sager til opfølgning Sag

Indledt

Afsluttes

Ansvarlig

Omkostningsgodtgørelser

Juni

2017

Oktober

2018

Bestyrelsen