Menu

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub Torsdag den 4. februar 2016 kl. 19.00

image
Peter Svendsen
19. april 2016 kl. 11:05

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub.

 

Torsdag den 4. februar 2016 kl. 19.00

 

Deltagere: Jørgen Rønning, Magnus Pihl, Mette Amtoft Frandsen, Peter Svendsen, Sigrid Fonsdal, Stig Bertelsen, Stine Trampe Broch og Thomas Sørensen.

 

Afbud: Bo de Fries, David Bresemann og Per Kjeldsholm.

 

Under punkt 0 og punkt 1:

Hans Vixø, Klubrådgiver, DBU København

Morten Gents, Børne- og Ungdomskonsulent, DBU København

Mathias Breum, Projektleder, Projekt vedrørende U6 og U7

Mikkel Toke, Administrativ leder, Projekt vedrørende U6 og U7  

 

Referent: Peter.

 

0. Præsentation

Mødedeltagerne præsenterer sig.

 

Præsentationen er generelt udeladt af referatet, men Mathias Breum og Mikkel Toke benytter præsentationen til at fortælle om projektet vedrørende rekruttering af drenge og piger i U6 og U7 samt introduktion til KFUM af børnenes forældre. Bestyrelsen udtrykker generel tilfredshed med det udførte arbejde, og specielt fremhæver Stine det kommende initiativ vedrørende afholdelse af DBUs, Pigeraketten i KFUM.  

 

1. Projektbeskrivelse. Børne- og Ungdomskonsulent fra DBU

KFUM er blevet tildelt Børne- og Ungdomsklubkonsulent, Morten Gents, der skal støtte Boldklubbens arbejde i 2016 og 2017. Morten skal fokusere på træningsmiljø og trænermiljø i forbindelse med implementeringen af Den Røde Tråd i KFUMs virke. Mortens arbejde for KFUM andrager 200 timer i år 2016 og 200 timer i år 2017.

 

Inden bestyrelsesmødet havde Morten Gents, Hans Vixø og Peter udarbejdet en projektbeskrivelse og logbog vedrørende trænermiljø, træningsmiljø og Den Røde Tråd.

 

Morten gennemgår projektoplægget.

 

Morten nævner, at projektoplægget skal opfattes som et dynamisk papir, der altså skal udvikles løbende. Projektoplægget er udarbejdet på baggrund af KFUMs ansøgning til DBU København om tildeling af en Børne- og Ungdomskonsulent. Overordnet set, skal det fodboldfaglige niveau højnes gennem implementering af Den Røde Tråd. KFUMs arbejde skal endvidere foregå i overensstemmelse med DBUs holdningshæfte, Holdninger og Handlinger.

 

Projektoplægget indeholder en række meget ambitiøse mål. Herunder kan nævnes: Udarbejdelse af manualer vedrørende Børnetræning og Ungdomstræning, planlægning og afvikling af relevante aktiviteter af social karakter for gruppen af trænere i Boldklubben, udvikling af en organisation og samarbejdsstruktur for trænere og holdledere i KFUM, afholdelse af kurser vedrørende C-licensudannelsen, udarbejdelse af årshjul for træneruddannelse, seminardage og inspirationskurser, udbredelse af trænernes kendskab til Den Røde Tråd og udvikling af et komplet forløb vedrørende rekruttering af drenge og piger samt deres forældre til U6 og U7. 

 

Der skal opstilles en øvelsesdatabase, som skal afprøves i konkrete forløb, og som KFUMs trænere efterfølgende kan trække på. Der skal være faste, kendte øvelser, der skal udvikles efterhånden som KFUMs spillere bliver ældre og dygtigere.

 

Trænerne skal tilbydes støtte og inspiration. Dette skal eksempelvis ske i form af tilbud om feedback på konkrete træningspas samt gennem tilbud om formel uddannelse gennem DBUs uddannelsesprogram. Der skal opbygges bånd mellem trænerne gennem afholdelse af arrangementer af fodboldfaglig og social karakter.

 

Stine nævner, at båndene, afdelingerne imellem, bør styrkes gennem direkte samarbejde på tværs af afdelinger. For eksempel skal U19 spillere og seniorspillere lære hinanden at kende gennem fælles træningspas.

 

Magnus nævner, at fodboldudvalget understøtter samarbejdet på tværs af årgangene ved at tilbyde de mest ambitiøse spillere i én årgang at træne med spillere i en ældre årgang. Det kan i øvrigt være nyttigt med fælles træninger i flere afdelinger. For eksempel fælles træning for U13, U14 og U15. Det vil understøtte samarbejdet, hvis der holdes formelle månedlige møder for trænere i flere afdelinger/årgange.

 

Hans understreger også vigtigheden af fælles træneringer for flere afdelinger. Eksempelvis kunne U15 og U17 lejlighedsvis træne sammen. Træningen kunne forestås af 6-8 trænere og udformes i form af stationstræning.

 

Sigrid nævner, at nogle børn i Børnefodbold allerede nu træner med årgange der er ælde end deres egen årgang. Mette nævner aktuelle eksempler, hvor U15 piger træner sammen med damesenior samt nævner, at U13 piger og U15 piger lejlighedsvis træner sammen. Træningen har omfattet omkring 30 piger og 6 trænere. Jørgen ønsker oversigter over fælles træninger med fælles trænere. Morten nævner vigtigheden af opbygning af trænerfællesskaber.

 

Morten og Mette vil mødes og udarbejde en skitse til en overordnet plan med tidsangivelser vedrørende træningsmiljø, trænermiljø og Den Røde Tråd. 

 

2. Kampagne vedrørende oplysning om stoffer   

Stine fortæller om organisationen Drug Rebels, der er en organisation, der oplyser unge om stoffer. Drug Rebels arbejde er blandt andet organiseret i form af foredrag på gymnasier eller andre steder, hvor unge er sammen. Bestyrelsen påtænker, at der holdes foredrag i KFUM, hvor større børn og unge inviteres. KFUM kan eventuelt samarbejde med naboklubber. Overordnet set, at det tanken, at KFUM skal formulere en holdning til stoffer. Initiativet er ikke en reaktion på konstaterede, aktuelle problemer vedrørende indtagelse af stoffer bland KFUMs medlemmer, men skal ses som et forebyggende initiativ. 

 

Thomas problematiserer hvorvidt KFUM Centralforeningen skal inddrages i arbejdet.

 

Bestyrelsen bakker op bag Stines initiativ, og ønsker, at det landsdækkende DBU inddrages.

 

3. Ungdomsseminar for trænere og ledere med DBU. Lørdag den 27. februar 2016.   

Peter orienterer om ovenstående seminar. Sigrid sender invitationen ud til lederne i Børnefodbold og Magnus udsender til ledere i Ungdomsfodbold. Trænere og ledere skal gøres opmærksom på, at bestyrelsen aktuelt prioriterer vores interne kursusdag på kunstbanen vedrørende implementering af Den Røde Tråd højst. Hvis trænere og ledere vil på ungdomsseminar med DBU, skal det være som et supplement til vores interne kursusdage.

 

4. Målsætningsseminar lørdag den 5. marts 2016. Hjælp fra DBU konsulent

Peter præsenterer et DBU tilbud vedrørende hjælp til organisering af målsætningsarbejde. Bestyrelsen diskuterer forskellige muligheder for organisering af det fremtidige målsætningsarbejde.

 

5. Revisorernes årsrapport for 2015

Bestyrelsesmedlemmerne underskriver årsrapporten.

 

6. Budget 2016

Peter gennemgår budgettet med de ændringer, som førstebehandlingen i december 2015 har foranlediget. Bestyrelsen ønsker en positiv regulering af de budgetterede indtægter fra VIP udvalget. Med denne ændring vedtages budgettet for år 2016.

 

7. Orientering fra kassereren

Såvel indtægter som udgifter går som forventet. Der har været en vis frygt for, at medlemmer, der oplever faldende aktivitetstilbud i vintermånederne, vil udmelde sig i disse mindre aktive måneder. Denne frygt har vis sig ubegrundet vedrørende vinteren 2015/2016.

 

8. Sommerlejr for Børnefodbold og for U13 år 2016 

Sigrid har spurgt træner i U9 Drenge, Jeppe Elkjær, om Jeppe vil være lejrchef på året sommerlejr. Jeppe har svaret ”ja”, med forbehold for, at Jeppe kan få ferie, i den periode hvor Sommerlejren er reserveret til Børnefodbold og U13.

 

9. Generalforsamling tirsdag den 29. marts 2016

Peter spørger formanden for KFUM Håndbold, Flemming Gutheil, om Flemming vil være dirigent på generalforsamlingen.

 

10. Kontingent for passive medlemmer

Peter foreslår, at bestyrelsen fremlægger et forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen, således at passive medlemmer, i lighed med alle andre medlemskategorier, i fremtiden betaler kontingent med månedlige terminer. Bestyrelsen vedtager, at fremsætte nævnte ændringsforslag på generalforsamlingen.

 

11. Fodboldudvalget

Fodboldudvalget har indledt samarbejdet med Børne- og Ungdomskonsulent, Morten Gents. Der arbejdes med to introduktionsdage for trænere og ledere vedrørende implementering af Den Røde Tråd. Introduktionsdagene vil indeholde såvel teori som praktiske øvelser på kunstbanen. De praktiske øvelser vil blive afprøvet med KFUM medlemmer som medier.

 

12. Meddelelser

Jørgen og Sigrid orienterer om et initiativ vedrørende dommersætning af de kampe, som ikke er dommersat af DBU København. Rene Ågerup, tidligere Danmarksseriedommer har været i KFUM for at holde møde med 10 U15 Drenge. Drengene skal, sammen med andre villige dommere, udgøre et internt dommerkorps. Rene vil skaffe dommertrøjer og KFUM skal indkøbe en fløjte til hver person i dommerkorpset.

 

Sebastian Ågerup, Renes søn, Sebastian, som også er dommer samt Abdinasir Ismail, ungdomstræner og seniorspiller i KFUM, vil, assisteret af Jørgen og Sigrid, udgøre en styregruppe for de interne dommere. Sigrid vil skrive en oversigt over hjemmekampe for vores 8 mandkampe og sende oversigten til Abdinasir. Abdinasir opretter en Facebook gruppe, sætter kampene i udbud på Facebook, hvorfra kampene dommersættes. De interne dommere vil blive tilbudt supervision og feedback fra Rene, Abdinasir og fra Sebastian.     

 

13. KFUM Centralforeningen

Thomas orienterer om generalforsamlingen i KFUM Centralforeningen, onsdag den 30. marts 2016. Alle kandidater, på valg, genopstiller til Hovedbestyrelsen.

 

Thomas fortæller, at der er møde i Brugerbestyrelsen, mandag den 8. februar 2016 og møde i Café udvalget, tirsdag den 9. februar 2016. Thomas fortæller, at Café udvalget skal tale om Caféens åbningstider.

 

Stine gør opmærksom på, at der mangler kapacitet vedrørende omklædningsrum. Stine nævner dette i sammenhæng med, at der for tiden er inddraget et lille omklædningsrum til Caféens virksomhed. Det lille omklædningsrum har tidligere blandt andet været anvendt til dommere. Thomas gør opmærksom på, at vi har en interesse i at opretholde en velfungerende Café.

 

Stig fortæller, at KFUM Centralforeningen har revideret de lejerefusioner KFUM Centralforeningen, blandt andre, udbetaler til Boldklubben. Revisionen har medført en positiv regulering for Boldklubben på 6.000 kr.     

 

14. Lions Cup 2016

Mette oplyser, at der er fem hold, der har meldt sig til turneringen; U11 Drenge, U11 Piger, U13 Piger, U15 Drenge og U15 Piger.

 

15. Målsætninger

I løbet af 2015 er der opnået oprykning for fire afdelinger i Ungdomsfodbold; U13 Piger, U14 Drenge (som er rykket to rækker op), U15 Drenge og U17 Drenge. Dette er positivt, men i nogle afdelinger kan det være vanskeligt at fastholde og tiltrække børn, der ikke kan følge med, efterhånden som deres jævnaldrende bliver dygtigere og derfor rykker op i rækkerne. Bestyrelsen vil fortsat arbejde for flere medlemmer, så det er muligt at spille fodbold på alle niveauer i KFUM, bortset fra det absolutte niveau.

 

16. Eventuelt

 

A. Opdatering af kontaktoplysninger på hjemmesiden

Peter har opdateret kontaktoplysninger vedrørende Boldklubbens ledere og trænere i forbindelse med opprioriteringen af anvendelsen af DBUs administrationsmodul, Kampklar. Stine beder Peter sende kontaktoplysningerne, så hjemmesiden også kan blive opdateret.

 

B. Køb af pumpespidser til boldpumpe

Sørensen oplyser, at han har købt nye spidser til boldpumpen. Da trænerne har udtrykt irritation over, at det i nogle tilfælde ikke har været muligt at pumpe fodbolde, på grund af knækkede pumpespidser, vil det være muligt for trænerne, at få deres egen pumpespids. Mette uddeler pumpespidserne til de trænere, der ønsker det.

 

C. Køb af gule fodbolde til fodbold på snedækkede baner

Thomas har indkøbt 10 gule fodbolde i størrelse 4 og 10 gule fodbolde i størrelse 5. Boldene er lettere at se på en snedækket bane sammenlignet med de hvide fodbolde.  

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde.

 

Generalforsamling tirsdag den 29. marts 2016  

 

Sager til opfølgning

 

Sag træningsoversigt

Indledt

Afsluttes

Ansvarlig

 

Sommerlejr 2016

August

2015

Maj

2016

Sigrid

Lions Cup 2016

Oktober

2014

Maj

2016

Mette og Stine

Projekt U6 og U7

December

2015

Maj

2016

Bo, Thomas og Peter

Oversigt over aktiviteter og terminer vedrørende træningsmiljø, trænermiljø og Den Røde Tråd

Februar

2016

Maj

2016

Morten Gents og Mette

Dommerklub

Oktober

2015

Juni

2016

Jørgen og Sigrid

Kommunikation. Strategi

Juni

2013

December

2017

Stine + Udvalg