Menu

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub Mandag den 31. august 2015 kl. 19.00

image
Peter Svendsen
24. oktober 2015 kl. 16:59

Mandag den 31. august 2015 kl. 19.00

 

Deltagere: Jørgen Rønning, Magnus Pihl, Mette Amtoft Frandsen, Peter Svendsen, Sigrid Fonsdal, Stig Bertelsen, Stine Trampe Broch og Thomas Sørensen.

 

Afbud: Bo de Fries, David Bresemann og Per Kjeldsholm.

 

Referent: Peter.

 

1. Orientering fra kassereren

 

Peter gennemgår Boldklubbens økonomiske situation med fokus på det nye system til kontingentopkrævning. Der er stadig mange medlemmer, der ikke har ladet sig registrere i det nye system. Med det nuværende antal medlemmer vil Boldklubben komme til at mangle ca. 32.000 kr. i kontingentindtægter i forhold til budgettet for 2015. Likviditeten vil blive ret anstrengt mod årets slutning i forbindelse med udbetalinger af omkostningsgodtgørelser.

 

Stine vil producere et antal kort til uddeling blandt holdlederne. Kortet skal forklare, hvordan man melder sig ind i KFUM, og ud af KFUM via KFUMs hjemmeside. Holdlederne skal dele kortet ud til spillere, der ikke er meldt ind i KFUM. Spillere, der ikke er medlemmer, skal ikke træne i KFUM eller spille kampe med KFUM.  

 

2. Sponsor 500

 

Stine, Magnus og Peter Christensen vil holde et møde, hvor årets Sponsor 500 salg bliver planlagt.

 

3. Målsætninger

 

Peter gennemgår medlemsudviklingen. Boldklubben har oplevet en medlemstilbagegang på 122 aktive medlemmer ved overgangen fra forårets kontingentsystem til efterårets kontingentsystem. Børnefodbold har mistet 46 medlemmer, Ungdomsfodbold har mistet 44 medlemmer, Seniorfodbold har mistet 13 medlemmer og Gammelmandsfodbold har mistet 19 medlemmer.

 

Også opfyldelsen af de sportslige målsætninger har udviklet sig negativt. Dette gælder såvel Ungdomsfodbold som Seniorfodbold. Begge afdelinger oplever en lavere rækkemæssig indplacering i DBU Københavns turneringer, hvis man sammenligner forårets indplaceringer med efterårets indplaceringer.

 

4. Trækning af hold. Lukning af afdelinger

 

Bestyrelsen vedtager, at alle tilmeldte hold fortsætter i DBU Københavns turneringer og alle afdelinger fortsætter. Bestyrelsen vil øge indsatsen for at få tiltrukket og registreret medlemmer i Boldklubbens nye system til kontingentopkrævning.

 

5. Kampklar

 

Kampklar er et DBUs system, der blandt andet kan håndtere tilsigelser af spillere til kampe. Systemet har den fordel, at det kun er medlemmer, der er registreret i DBUs system, og dermed er kontingentbetalende medlemmer, der kan tilsiges til kampe. Bestyrelsen ønsker, at alle KFUMs holdledere og trænere anvender Kampklar i forbindelse med kontakt til spillere og forældre.

 

Sigrid vil kontakte Brian Molberg, fra DBU København, med henblik på et kursus i Kampklar for KFUMs holdledere og trænere.

 

6. Inspirationsaften for trænere i Børnefodbold

 

Mette orienterer. Sigrid og Mette har holdt møde med holdledere og trænere i Børnefodbold, tirsdag den 18. august 2015. Sigrid og Mette spurgte holdlederne vedrørende den rette dato for en inspirationsaften. Mette vil lægge en Doodle på Internettet, hvor holdledere og trænere kan afkrydse foretrukne tidspunkter. Herefter vil inspirationsaftenen blive fastlagt efter nærmere aftale med Magnus, David og Bo.

 

7. Meddelelser

 

Ingen meddelelser. 

 

8. KFUM dag lørdag den 19. september

 

Mette havde lagt opfordringer til en intern stævnedag ud til holdledere og trænere i Børnefodbold og i Ungdomsfodbold. Reaktionerne – og manglende reaktioner – har betydet, at der ikke afholdes stævne for Børnefodbold, men der bliver afholdt stævne for U13 til og med U17.

 

9. Velkommen til nye trænere

 

Sigrid orienterer, og fremhæver, at velkomstflyeren skal kædes sammen med KFUMs; ”Den Røde Tråd”, når denne er færdigrevideret.

 

10. Fodboldudvalget

 

Fodboldudvalget er færdig med udarbejdelsen af ”Den Røde Tråd” vedrørende KFUMs fodboldprofil. Peter læser korrektur på ”Den Røde Tråd”, hvorefter ”Den Røde Tråd” skal implementeres i KFUMs arbejde fra foråret 2016.

 

Magnus og David har arbejdet med en overordnet, fast plan over træningstider fordelt på baner. Planen skal sikre, at det bliver muligt ”at træne op” – det vil sige, at det skal være muligt, at træne med årgangen ældre end ens egen årgang. Det skal tilsvarende også være muligt, ”at træne ned”.

 

Magnus nævner, at den nye overordnede træningsplan skal træde i kraft til april 2016.  

 

11. Brugerbestyrelsen

 

Thomas orienterer. Københavns kommune er ved at ændre kommunens ledelse af de kommunale anlæg. Reorganiseringer er ikke endeligt på plads, og det er vanskeligt at etablere et aktuelt overblik over den kommende struktur. Tankerne går – så vidt vides – i retning af en organisatorisk opdeling i en driftsmæssig styring, på den ene side, og en anlægsmæssig styring på den anden side. Det er sandsynligt, at Emdrupparkens Idrætsanlæg vil blive et ”vagtløst anlæg”. Dette vil indebære, at KFUMs ledere og trænere skal forsynes med adgangskort/nøglekort til anlægget. Den overordnede kommunale ansvarlige for Emdrupparken bliver muligvis Ole Bræstrup, og spørgsmål vedrørende den daglige drift kan, indtil videre, rettes til Clas Elm Pedersen og Sørens Nielsen, henholdsvis kommunens formand på anlægget og hidtidig teamleder for, blandt andre anlæg, Emdrupparkens idrætsanlæg.

 

Thomas orienterede om, at den nye skolereform vil indebære mindre tid til KFUM-aktiviteter i hallen i Emdrup, da Holbergskolen lægger beslag på flere sene eftermiddagstider, end de gjorde før skolereformen.

 

12. Sommerlejr 2015 og 2016

 

Peter havde stået for Sommerlejren i år 2015 og orienterer. Der skulle have været afholdt Sommerlejr for såvel Børnefodbold som for Ungdomsfodbold, men på grund af manglende opbakning fra Ungdomsfodbold, blev Lejren udelukkende gennemført for Børnefodbold. Der deltog 25 børn i årets Sommerlejr mod 35 børn på den tilsvarende Lejr i 2014.

 

I de seneste to år har Lejren været afholdt i den sidste uge i skolernes sommerferie. Peter meddeler, at Peter skal arbejde i den sidste uge af skolesommerferien i år 2016. Peter kan derfor ikke lede næste års Sommerlejr. Bestyrelsen vedtager, at finde en anden leder af Lejren i 2016, og dermed fastholde den sidste uge i skolesommerferien som Lejruge.

 

I år 2016 skal Sommerlejren være for U7 til og med U13. Der vil ikke blive tilbud om Sommerlejr til Ungdomsfodbold i 2016 – dog med den undtagelse, at U13 tilbydes at deltage i Børnefodbolds Sommerlejr.

 

13. Kommunikation

 

Stine orienterer og meddeler, at hjemmesidens facilitet med nyhedsbrev endnu ikke er færdigudviklet fra DBUs side. Der er et supplerende problem med at tælle antal søgninger på hjemmesiden samt søgninger på enkeltartikler på hjemmesiden.

 

Peter eftersøger en facilitet på hjemmesiden, hvor man kan dele hjemmesidens artikler på Facebook. Stine lover at undersøge, om dette kan lade sig gøre.

 

Thomas havde været til møde i hovedbestyrelsen for KFUM Centralforeningen. Centralforeningens hovedbestyrelse har udtrykt meget stor ros til Boldklubbens nye hjemmeside.

 

14. Eventuelt

 

A. Afdelingsvise oprykninger af skabe

 

Stine henleder opmærksomheden på, at alle afdelinger skal have nye skabe. Bestyrelsen vedtager, at oprykning af skabe skal foregå søndag den 13. september 2015 kl. 16.00 i KFUM. Sigrid vil orientere trænere og holdledere i Børnefodbold, mens Magnus orienterer i Ungdomsfodbold.

 

B. Fest for ledere og trænere

 

Stine tager emnet op. Bestyrelsen vedtager, at udskyde en endelig stillingtagen til januar 2016, hvor den økonomiske situation, efter overgangen til det nye system til opkrævning af kontingent, er mere afklaret.

 

C. Lions Cup 2016

 

Mette orienterer. Børnefodbold og Ungdomsfodbold vil blive tilbudt at deltage i Lions Cup i Kalundborg i Pinsen 2016.

 

D. Placering af vundne pokaler

 

Mette spørger, om der er et sted i KFUM, hvor vundne pokaler kan blive udstillet. Thomas lover at undersøge muligheder.

  

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde.

 

Tirsdag den 27. oktober 2015

 

 

Sager til opfølgning

 

Sag træningsoversigt

Indledt

Afsluttes

Ansvarlig

 

Inspirationsaften for trænere i Børnefodbold

September 2014

Oktober

2015

Fodbold-udvalget  

Velkommen til nye trænere

Juni

2015

Oktober

2015

Fodbold-udvalget

Kommunikation. Strategi

Juni

2013

Oktober

2015

Stine + Udvalg

Kriterier for valg af trænere

Maj

2015

Oktober

2015

Fodbold-udvalget

Kampklar

August

2015

Oktober

2015

Sigrid

Sommerlejr 2016

August

2015

December

2015

Sigrid

Træner- lederfest

August

2015

Januar

2016

 

Forbundsmesterskaber eller alternativ turnering 2015

Oktober

2014

Februar

2016

Mette og Stine